Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Återigen ska en skog med fridlysta arter avverkas, myndigheterna passiva

Vid Svarttjärnsåsen i Medelpad, avverkningsanmäld skog med många fridlysta och rödlistade arter. Foto: Privat

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp kräver att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen agerar gällande ännu en avverkningsanmäld skog med höga naturvärden i Västernorrlands län. Skogen har 46 naturvårdsarter varav 18 rödlistade arter. Föreningarna vill att en artskyddsutredning görs och att de höga naturvärdena säkerställs.

Skogen ligger vid Svarttjärnsåsen norr om Fränsta i Ånge kommun, i Västernorrlands län. I skogen finns två avverkningsanmälningar på sammanlagt 11,9 hektar. På två olika platser växer den fridlysta orkidén knärot. Den är skyddad enligt Artskyddsförordningen och det är olagligt att skada dess växtplatser, för att göra det måste man ha dispens från Artskyddsförordningen.

Föreningarna skriver i ett brev till myndigheterna att enligt forskning så krävs det hänsynsytor på minst 0,5 ha för att inte skada knärotens växtplatser vid avverkning av intilliggande skog. Knäroten kommer inte tillbaka om skogen huggs ned. Den är mycket känslig för uttorkning och tål inte att marken slits. Moderna skogsbruksåtgärder med stora maskiner är ett stort hot mot knärot och  flera andra fridlysta och rödlistade skogslevande arter.  Även tretåig hackspett som är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst enligt §4, flög omkring i området vid besöket i skogen. Sammanlagt påträffades 46 naturvårdsarter varav 18 rödlistade arter vid en ideell inventering. Naturvårdsarter är ett samlingsord för arter som är värda ett särskilt skydd eller som visar att de områden, där dessa arter växer, behöver extra skydd. Föreningarna skriver:

-Vi begär att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning, vidtar tillsynsåtgärder samt fattar beslut som säkerställer de höga naturvärdena och livsmiljöerna för de känsliga arterna i det avverkningsanmälda området.

Det här är en av flera nyligen avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden som Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp (som är en del av Naturskyddsföreningen) uppmärksammar och försöker få myndigheterna att agera för. Om dessa skogar avverkas så försvinner oåterkalleliga naturvärden och skogslandskapet fragmenteras alltmer.

Artikeln av Kristina Bäck

Den fridlysta orkidén knärot. Foto: Hans Hillevaert Wikimedia Commons