Använd statens skogar för att nå Sveriges och EU’s miljömål!

Skydda skogen ger idag förslag, till regeringen, hur Sverige snabbt skulle kunna ta sig mycket närmare en miljömålsuppfyllelse på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Med de uttalanden som kommit från regeringen som t.ex. Pourmokhtaris statssekreterare, i DN 18 jan, efter Naturvårdsverkets rapport om biologisk mångfaldskrisen i skogen ”Jag hoppas att vi kan hitta förslag som

Kalender med hotade skogslevande arter: 21.Tretåig hackspett

Tretåig hackspett är rödlistad som nära hotad (NT). Den är även en prioriterad art i Skogsvårdslagen, fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och en Typisk art. Den tretåiga hackspetten lever i både barrskogs- och lövskogsmiljöer och den hackar efter föda på döda eller döende träd. Framtidsutsikterna bedömer man som dåliga, bl a  eftersom skogslandskapet är för

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 19.Vedtrappmossa

Vedtrappmossa (Crossocalyx hellerianus) är en liten, upp till 1 cm hög, bladlevermossa. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och är även en Typisk art samt en bra signalart. För en nybörjare är den lätt att känna igen med lupp. Den har upprätta skott med små, tätt tilltryckta blad och vackra vinröda groddkorn i skottspetsen.

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter 17: nordfladdermus

Nordfladdermus är ett däggdjur som lever i hela Sverige i de flesta slags miljöer från sydligaste Skåne upp till norr om polcirkeln. Studier i södra Sverige tyder på att där minskar antalet nordfladdermöss kraftigt. SLU Artfakta ger nordfladdermusen beteckningen nära hotad, NT- near threatened, med en minskningstakt de senaste 20 åren på runt 25 procent.