Naturskog med sällsynt skalbagge avverkningsanmäld i Ragunda kommun.

Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen har överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Östersund, eftersom Skogsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att bevara den djupsvarta brunbaggens livsmiljöer vid Soteberget. I skogen, som SCA tänker avverka, lever också 45 andra naturvårdsarter, fridlysta och rödlistade. Naturvårdsarter i den avverkningsanmälda skogen vid Sotenäsberget. Där det är lila växer orkidén knärot.

Skydda Skogens kalender, 24: Hundratals forskare världen över: skydda skogar med höga naturvärden

I Skydda Skogens upprop Swedish Forest Vision är över 260 forskare, över 60 miljöorganisationer och samiska föreningar eniga om att skogar med höga naturvärden måste skyddas. Forskarna framförde till Sveriges regering och parlament att skogsbruk måste vara naturnära. De gjorde det genom att underteckna Skydda Skogens upprop om att skydda EU:s sista naturskogar i norr.

Skydda Skogens kalender, 21. Nationalnyckelns mål – sprida kunskap om Sveriges alla 60 000 arter

Nationalnyckeln beskriver i ett sammanhängande bokverk Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Hur ser t.ex. de olika mossorna, fjärilarna, insekterna och mångfotingarna ut? Hur lever de och var kan de leva? Nationalnyckeln är ett projekt där forskare skriver om arter på en enkelt och tydligt språk. Illustrationerna är fantastiska, många och tydliggör beskrivningarna. Projektets idé

Skydda Skogens kalender, 17. Redwood- världens bästa träd på att lagra kol

Sedan år 2020 pågår restaureringsförsök i små isolerade områden i Kalifornien där redwood-träd ännu växer. Redwood-träd har rekordet i att lagra kol ovan jord, enligt forskare. Restaureringsförsöken började år 2020 och blir allt viktigare ju mer klimatförändringarnas påverkan på människor och miljö blir en del av vardagen. Coast redwood-träden Sequoia sempervirens kan bli 115 meter

Skydda Skogens kalender, 16. Borås kommun gör en park för alla arter

Borås kommun vill göra ett grönt stråk genom staden längs Viskan. Viskan är den å som flyter genom Borås. Kommunen gör planen och länsstyrelsen ger råd och hjälper till med planeringen av Viskans park, stadsbyggnadsprogram som antogs 2021. “Projektet gynnar växter och djur, medborgare, näringsliv, fastighetsägare och besöksnäringen.” skriver Naturvårdsverket. Sammanhang i landskapet, inte bara