Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avregistrering av nyckelbiotop hotar höga naturvärden

En värdefull kalkbarrskog vid Johannesnäs i Flens kommun riskerar avverkning inom kort. Skogen har höga naturvärden och har tidigare varit registrerad som en nyckelbiotop. På begäran av markägaren avregistrerades dock nyckelbiotopen av Skogsstyrelsen i början av juli 2022 efter att myndigheten förlorade i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2022. Naturskyddsföreningen Sörmland har nu överklagat Skogsstyrelsens avregistrering av nyckelbiotopen.  

Den nära hotade vedsvampen granticka (NT) växer i den avregistrerade nyckelbiotopen i Johannesnäs i Flens kommun. Foto: Privat.

Kalkbarrskogen har varit avverkningsanmäld sedan 2019. Skogsstyrelsen ansåg i ett samråd med den privata markägaren i juli 2020 att skogen borde lämnas orörd i sin helhet. Myndigheten informerade då markägaren om eventuella möjligheter till ekonomisk ersättning vid formellt skydd i form av naturvårdsavtal eller biotopskydd. Markägaren valde istället att i domstol begära att nyckelbiotopen skulle avregistreras. Skogsstyrelsen överklagade begäran men förlorade efter flera domstolsprövningar i Högsta Förvaltningsdomstolen.  

– Avskaffandet av nyckelbiotopen och kunskapen om skogen strider mot miljöbalkens portalparagraf som säger att tillämpning ska ske så att den biologiska mångfalden bevaras. Likaså försvårar avregistreringen efterlevnaden av Skogsvårdslagens portalparagraf om att miljömål och produktionsmål är jämställda. Skogens naturvärden är fortfarande lika höga trots att den inte är registrerad som en nyckelbiotop längre, säger Karl-Axel Reimer, ordförande, Naturskyddsföreningen Sörmland.  

Nyckelbiotoper får inte avverkas enligt skogsbrukscertifieringen FSC som alla stora skogsbolag i Sverige är anslutna till. Även skogsbrukscertifieringen PEFC som mindre markägare ofta är anslutna till, innebär restriktioner för avverkning av nyckelbiotoper. Det är inte olagligt att avverka nyckelbiotoper men däremot är det svårt att sälja virke från registrerade nyckelbiotoper eftersom konsumenter och producenter efterfrågar varor från ett hållbart skogsbruk. Det FSC-certifierade skogsbolaget Stora Enso var tidigare ombud för den planerade avverkningen men de drog tillbaka sin avverkningsanmälan redan 2019.

– En nyckelbiotop utgör ett värdefullt kunskapsunderlag om en skogs naturvärden. Kunskap om naturvärden är en grundförutsättning för att kunna leva upp till miljölagstiftning och nationella och internationella miljömål. Kalkbarrskog är en ovanlig skogstyp som prioriterad för formellt skydd enligt EU:s habitatdirektiv. Det vore märkligt om något skogsbolag, i strid mot EU:s habitatdirektiv, kan tänka sig att avverka denna värdefulla naturskog som fortfarande hyser samma höga naturvärden som när den var registrerad som en nyckelbiotop, säger Karl-Axel Reimer, ordförande, Naturskyddsföreningen Sörmland. 

Kalkbarrskog ingår i EU-naturtypen näringsrik granskog, vars bevarandestatus är dålig i både Sverige och EU. Naturvårdsverket skriver i sin vägledning för näringsrik granskog att sådana skogar normalt förutsätter långsiktigt skydd, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i gynnsamt tillstånd.  

Den avverkningsanmälda skogen i Johannesnäs är ett exempel på en skog som identifierats som nyckelbiotop; det finns många andra. Den utgörs av en lövrik barrnaturskog med hög beståndsålder på ca 140 år. Enligt Skogsstyrelsen finns ett tydligt inslag av betydligt äldre granar och tallar upp emot 200 år. Det finns även allmänt med gammal asp i skogen samt även en del gammal björk. I berggrunden finns grönsten som ger basiska markförhållanden vilket i kombination med lång trädkontinuitet gynnar kalkgynnade marksvampar och värdefulla kärlväxter. I den avverkningsanmälda skogen växer bland annat de nära hotade vedsvamparna tallticka (NT) och granticka (NT) likaså signalarterna rävticka och fällmossa. Om det blir satt i system att avregistrera nyckelbiotoper kommer det att medföra stor risk för ännu sämre hänsyn till värdefulla skogar.  

Naturskyddsföreningen Sörmland har överklagat Skogsstyrelsens beslut att avregistrera nyckelbiotopen i Johannesnäs till Mark- och miljödomstolen. I sin överklagan framhåller föreningen bland annat att inventeringsresultaten för nyckelbiotoper är av vikt för forskning och ett allmänt intresse för samhället:  

– Att ta bort eller försvåra åtkomst till handlingar rörande nyckelbiotoper kan inte anses vara förenligt med hur offentlig verksamhet ska bedrivas. Det strider sannolikt mot EU-direktivet om Öppna data. Då Skogsstyrelsen saknar en myndighetsspecifik gallringsföreskrift för dessa handlingar får gallring endast genomföras med stöd av beslut från Riksarkivet, skriver Naturskyddsföreningen Sörmland i sin överklagan.  

Naturskyddsföreningen har varit i kontakt med Riksarkivet gällande huruvida Skogsstyrelsen har juridiskt stöd att gallra handlingar gällande registrering av nyckelbiotoperRiksarkivet meddelar att de inte fattat något gallringsbeslut om nyckelbiotoper och därmed är deras ståndpunkt att handlingar rörande nyckelbiotoper ska bevaras.   

Naturskyddsföreningen Sörmland har även skickat ett klagomål gällande den planerade avverkningen av kalkbarrskogen i Johannesnäs till skogsbrukscertifieringen FSC.  

Läs Naturskyddsföreningen Sörmlands överklagan till Mark- och miljödomstolen här.

Kontakt 

Karl-Axel Reimer, ordförande, Naturskyddsföreningen Sörmland, 070-404 18 18,
karl-axel.reimer(@)naturskyddsforeningen.se