Regeringen har lämnat en remiss om gränser i skogen till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås bl.a. att gränsen för svårföryngrad skog ska avvecklas och att tillståndplikten för avverkning i sådana områden ska ersättas med anmälningsskyldighet.

Föreningen Skydda Skogen menar att konsekvenserna för natur- och kulturmiljövärden kommer att bli negativa om gränsen för svårföryngrad skog avvecklas. Det finns exempel på drygt 30-åriga kalhyggen på högt belägna marker i Dalarna och norrut som fortfarande har dålig återväxt. Dessa kalhyggen strider för övrigt mot Skogsvårdslagens 6§ eftersom de saknar tillfredsställande täthet och beskaffenhet. Det handlar alltså om lagbrott.

Skydda Skogen anser att tillståndsplikt för skogsbruk i svårföryngrad skog ska bestå. Tillståndsplikten medför att tillståndsansökan måste granskas av Skogsstyrelsen, då bl.a. hänsyn till områdets naturvärden och rennäringens intressen kontrolleras, innan ett eventuellt avverkningstillstånd ges. Även råd ges då om hur kraven i skogsvårdslagen ska uppfyllas. Tas tillståndsplikten bort befarar Skydda Skogen ett ökat avverkningstryck på de svårföryngrade skogarna. Skydda Skogen anser att tillståndsplikten har en bromsande effekt. Tillståndsprocessen blir mer långdragen. Om tillståndsplikten byts mot en anmälningsplikt behöver inte markägaren invänta Skogsstyrelsens beslut utan kan påbörja sin avverkning sex veckor efter det att anmälan lämnades in, vilket kommer att innebära att fler svårföryngrade skogsområden avverkas utan att Skogsstyrelsen hunnit granska områdena.

Idag när den svenska skogen är överexploaterad och produktionsintressena dominerande i skogen och inom politiken, behövs åtgärder för att bevara och främja den biologiska mångfalden och inte tvärtom. Skydda Skogen föreslår istället att gränsen för svårföryngrad skog består och att de naturskogar som finns ovan gränserna för svårföryngrad skog och fjällnära skog kompletteras med en lagbunden naturvårdsgränsen där skogarna får ett stärkt skydd.

Naturskyddsföreningen presenterade en frivillig naturvårdsgräns 1988. Denna gräns har kommit att reglera skogsbruket inom ramarna för miljöcertifieringen FSC. Ovanför denna gräns är tanken att endast ett modifierat och begränsat skogsbruk får förekomma och arealer ska vara fredade. Skydda Skogen anser att denna gräns bör bli juridiskt bindande där storskaligt skogsbruk (avverkningar, nya vägar, tunga maskiner) inte är tillåtet.

– FN har deklarerat 2010 som den biologiska mångfaldens år. Det fanns en stark opinion för fjällskogen i början av 1990-talet, men det kom aldrig något totalt lagskydd. Nu är det dags att fjällskogen får ett lagstadgad skydd, säger Rolf Lundqvist, styrelseledamot i Skydda Skogen.