Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vägbygge över myr pausas efter kritik

Vägbygge över myr pausas
BillerudKorsnäs har anlagt en väggata över myren in i väglöst område. Foto: Bengt Oldhammer

Efter kritik så ska Länsstyrelsen nu inventera myrlandskapet vid Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat i Orsa kommun. Under tiden pausas vägbygget. Orsa Skogsgrupp i Naturskyddsföreningen har tryckt på, vilket gett resultat. Detta är ett av få oskyddade områden i Dalarna som ännu inte är påverkat av kalavverkning.

Orsa skogsgrupp har skrivit till Länsstyrelsen i Dalarna om att de måste inventera och skydda myrlandskapet vid Äggfloten. Skogsgruppen anser att det är självklart att en kommun med endast 4 procent formellt skyddad produktiv skog ökar arealen reservat i intakta naturskogsområden med höga naturvärden, eller där det finns möjlighet att restaurera skog. Allt enligt Riksdagens och Skogsstyrelsens intentioner i miljömålet Levande skogar . Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp säger:

-Viktiga områden att skydda är myrkomplex med skogsholmar, mark intill naturreservat och breda zoner intill Unnån och Ämån. Dessa åar är mycket viktiga för den gröna infrastrukturen på lång sikt i Orsa, framförallt Unnån.

Lennart Bratt som är handläggare för områdesskydd på Länsstyrelsen skriver i sitt svar:

– Vi har efter kontakt med BillerudKorsnäs kommit överens om att de inte ska göra något ytterligare arbete med väggatan i avvaktan på Länsstyrelsens ställningstagande.

Länsstyrelsen:”Man bör undvika vägbygge på myr”

Lennart Bratt håller med om att vägdragningen över myren innebär en negativ påverkan i myrlandskapet. Något som man bör undvika. Vägen påverkar även miljömålet ”Myllrande våtmarker” negativt.  Men Lennart Bratt skriver att miljömålen inte ger mandat att ställa krav på markägaren att återställa marken. ”Myren är ganska lågt värderad naturvärdesmässigt, och vägdragningen berör våtmarksområdet ganska marginellt”. Länsstyrelsen tar inte heller ställning till hur man hanterar skogen, skriver han. Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp kommenterar:

-Att en väg över en myr påverkar hela myrområdet marginellt och att det bara är en skogsholme som ska avverkas är dålig argumentation. Isåfall är ju varje skogsbilväg och varje hygge en marginell företeelse. Skogsbiologen Rolf Lundqvist från Enviken kallade det där ”salamitaktiken”  på 1990-talet. Varje skiva man skär på korven är så tunn att den inte är något att bråka om. Men en vacker dag finns bara korvsnutten kvar, och den är ju också så liten att den  inte heller är något att bråka om.

Gammelskog vid Äggfloten står oskyddad
Gammelskog vid Äggfloten står oskyddad. Foto: Bengt Oldhammer
150 år gammal tall avverkad
150 år gammal tall avverkad vid väggatan mars 2021. Foto Bengt Oldhammer

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa vill att Länsstyrelsen skyddar området som ett naturreservat. Totalt är det 400 hektar med myrar, bäckar, gammelskogar och sumpskogar. Här har man aldrig kalavverkat tidigare och arealen produktiv skog är mycket begränsad. Skogsgruppen vill att Länsstyrelsen gör en helhetsbedömning och inte endast bedömer enskilda myrholmar. Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp säger:

-Vi ser tydligt att skogsbolag sakta men säkert avverkar skogsholme efter skogsholme.  Ingen tror väl på allvar att avverkningarna vid Äggfloten kommer att sluta med vägen över myren och medföljande avverkning?

Skogsbolagen avverkar trots protester

Markägare är Bergvik Skog Öst, enligt lantmäteriuppgifter- men det är BillerudKorsnäs som sköter markerna åt dem. Bengt Oldhammer säger att BillerudKorsnäs har vid flera tillfällen utmärkt sig i Orsa och avverkat eller avverkningsplanerat, trots protester. Exempelvis i en av Dalarnas få värdekärnor vid Torråsen i Orsa avverkade bolaget trots att kommunen, Länsstyrelsen, naturvården och Skogsstyrelsen tyckte att området var skyddsvärt. Ett annat område är Stopåns dalgång som man räddade enbart tack vare att Orsa kommunfullmäktige gick in med pengar. Ytterligare flera exempel finns, t ex avverkningarna längs Unnån.

Att Skogsstyrelsen inte agerat mot vägbygget över myrmarken vid Äggfloten är anmärkningsvärt, anser Bengt Oldhammer:

-I fjol gav myndigheten också ”klartecken” för ett vägbygge in i kontinuitetsskogen vid Gällsjöberget i Orsa. I båda dessa två trakter av Orsa undersöker nu Dalavind möjligheterna för att etablera vindkraft, även om inga beslut är fattade. Det är sammantaget fråga om tung exploatering av såväl skogsbruk och vindkraft, i delvis samma områden. Vi följer noga vad som händer. Jag hoppas  verkligen att myndigheterna säger nej till det fortsatta vägbygget över myren på Äggfloten.

Några arter som finns i området är lavskrika, dalripa, tjäder, orre, talltita (NT), varglav (NT), violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT), tretåig hackspett (NT) och spår av järv (VU). NT=Nära hotad, VU=sårbar

I mars uppmärksammade lokal media myrlandskapet vid Äggfloten och efter Skydda Skogens tidigare artikel kom många reaktioner.

Fler artiklar om avverkningar i Orsa kommun:

Akut Läge: Myrar avverkas i Orsa kommun

Skogar med nya arter avverkas vid Unnån i Dalarna

Unika svämskogar i Dalarna avverkas bit för bit

Naturskyddsföreningen i Orsa: Smärtgränsen nådd, skydda Gällsjöbergets skog

Torråsens skyddsvärda skog kalavverkad

Hög tid att skydda detta område, skriver Orsa skogsgrupp
Gott om hänglav i granarna. Det är hög tid att skydda detta område, skriver Orsa skogsgrupp. Foto: Bengt Oldhammer.