Avverkning intill tjäderspelplats i Sörmland
Tjäderspelplatsen. Foto: Michael Lander

Nära Hjälmaren i Eskilstuna kommun finns en tjäderspelplats i en produktionsskog. Nu ska Skogssällskapet avverka intill spelplatsen och häromdagen underröjdes skogen. För något år sedan avverkade en markägare en annan känd tjäderspelplats i närheten.

Tjäderspillning finns i stor mängd utspritt över hällarna på spelplatsen vid Kullerstensberget i Näshulta socken, vilket vittnar om aktivitet där. En äldre man har berättat att tjädrarna har spelat på berget sedan lång tid tillbaka. Michael Lander som bor i närheten, har rapporterat in tjäderspelplatsen till Artportalen. Han har även skrivit till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att försöka stoppa avverkningarna. Efter att han hade gjort det underröjdes plötsligt skogen av Skogssällskapet, något som brukar ske innan slutavverkning. Det verkar som att de har fått bråttom.

Vid tjäderspelplatsen är det en fin halvsluten barrblandskog med 30-60 % tall med en ålder på cirka 80 år och ett skogstäcke av blåbärsris. Tjädrar spelar i mars och april. Underröjningen av skogen är gjord mitt under speltiden, vilket kan ha stört och även skrämt bort tjädrarna eftersom de är mycket känsliga för förändringar vid spelplatsen.

Om skogen helt försvinner så finns det nästan ingen riktig skog kvar i bygden. Michael Lander säger att detta område är skyddsvärt:

-Markerna är helt klart optimala tjäderhabitat, både för tjäderspel och kycklingbiotoper.

Här har Skogssällskapet mitt under tjäderns speltid underröjt den avverkningsanmälda skogen intill spelplatsen. Foto: Michael Lander

Avverkningsanmälningarna intill tjäderspelplatsen är på cirka 10 hektar sammanlagt. Enligt Artfakta så ska markägare inte göra kalhyggen större än 5 hektar inom 500 meter från en tjäderspelplats. Och inte heller förröja inför skogsbruksåtgärder, enligt Artfakta: ”Förröj inte surdråg (vattensänka) eller i blivande kantzoner”. Även: ”Undvik att röja bort senvuxna småtallar och granar på och närmast omkring berghällar”.

Michael Lander beskriver att det är tyvärr just detta som har hänt:

-De har röjt bort senvuxna småtallar i surdråg, på och nära berghällarna. Det kommer bli ett hygge med markberedning och det blir bara hällarna kvar. De kommer att ta bort den viktiga blåbärskomponenten i skogen och det blir då ingen skog för tjädrarna.

Tjädern äter tallbarr, men det är bara på vinterhalvåret. De äter tuvullens knoppar på våren och blåbärsris på sommaren. Kycklingarna äter insektslarver som lever i blåbärsriset. Blåbärsris växer helst i äldre skogar och finns inte i unga planterade skogar eller på hyggen. Följdaktligen kan ta omkring 60 år för blåbärsris att helt komma igen efter en avverkning, enligt en studie (Kardell och Eriksson). 

En bit bort är det redan kalavverkat, markberett och återplanterat med gran i den väldränerade moränen. Två kilometer österut vid Mo, har en annan känd tjäderspelplats kalavverkats för något år sedan. Tjäderspelen får flytta på sig när skogsmaskinerna kommer. Det är nya avverkningar överallt i Näshulta socken och det som tidigare var skogsbygd förvandlar man nu alltmer till hyggen och planteringar. Frågan är var tjädrarna ska kunna leva någonstans?

I Artportalens Artfakta kan man läsa att ”tjädern missgynnas när skogen blir allt mera fragmenterad, när äldre skog avverkas och ersätts med täta plantskogar, när tallskog ersätts av granskog, när våtmarker dikas ut och försvinner och när flerskiktad, varierad skog ersätts med enskiktade bestånd. För en kontinuerlig förekomst av tjäder krävs att andelen lämpliga tjädermiljöer är minst 25 % inom en sammanhängande skogsyta av minst 300 hektar.”

Enligt skriften ”Tjädern och kalhyggesbruket” (Göran Rönning och Bengt Oldhammer 2018), så är tjädern på regionalt utdöende i södra och mellersta Sverige. I många europeiska länder har den redan dött ut. Författarna skriver:

– För att tjädern och dess miljöer ska få gynnsam status krävs att kvarvarande naturskogar i Sverige skyddas, särskilt större sammanhängande arealer. Skogsbruket bör ta större naturhänsyn och övergå till hyggesfritt skogsbruk istället för kalhyggesbruk. Trenden att plantera monokulturer där få arter kan överleva måste brytas.

Tjädern är en paraplyart, skriver flera forskare. Det betyder att dess miljöer är värdefulla för många andra krävande eller rödlistade arter.

Tjäderspelplats avverkningsanmäld
Det var mycket tjäderspillning att mäta in. Foto: Michael Lander