Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avverkning och bränder i regnskog ger tredje största kolutsläppen i världen

Nedbränd regnskog i södra Mexiko. Foto: Jami Dwyer via Wikipedia

Avverkning och bränder i regnskog är en betydligt större utsläppskälla av koldioxid än EUs samlade utsläpp, enligt en undersökning från Global Forest Watch (GFW). Att skydda och restaurera regnskog är därför nödvändigt för att nå klimatmålet i Parisavtalet, skriver Global Forest Watch.

Forskare från Global Forest Watch har analyserat data från växthusgasutsläpp som uppstått vid avverkning och nedbränning av regnskog. Under 2017 så har 15,8 miljoner hektar regnskog försvunnit, ett område lika stort om Bangladesh. Något som leder till ökade utsläpp av koldioxid. 

Den skogsrelaterade ökningen av koldioxid beror på tre faktorer, enligt forskarna: En växande medelklass, befolkningsökning i Afrika söder om Sahara samt bränder och orkaner som har blivit fler och mer intensiva på grund av klimatförändringen. Mellan 2015, då Parisavtalet skrevs under- och 2017, var regnskogsrelaterade utsläpp i snitt 63 procent högre än jämfört med föregående 14 år. 

Intakt regnskog kan bistå med 23 procent av de åtgärder som behövs för att mildra klimatförändringen och hålla jorden under 2 graders uppvärmning. Men för att det ska ske behövs politiska incitament, mer styrning och mer resurser från regeringar med fokus på skog. När skog bränns upp eller avverkas sker det motsatta- då avges kol till atmosfären, kol som det tog årtionden för skogen att lagra. I en artikel i Mongabay säger Nancy Harris, forskningsledare på GFW:

-Skogar kan hjälpa oss i klimatarbetet men det har förbisetts. Om vi fokuserar på skydd och restaurering av skog istället för avverkning, så kan världens skogar bidra med en del av lösningen på klimatfrågan.

Nancy Harris med kollegor skriver att intakta skogar är väldigt effektiva när det gäller att dra koldioxid från atmosfären. De har även lokala fördelar. Där avverkning av regnskog har utförts steg den lokala temperaturen med en grad till två grader. Intakt skog skapar svalare och mer stabila mikroklimat. 

-I avskogade områden stiger den lokala temperaturen och vattnets naturliga flöden störs vilket är ett hot mot jordbruk och odlingar, både lokalt och globalt, säger Nancy Harris.  

Kyotoprotokollet från 2005 är en internationell överenskommelse mellan länder. Det handlar bland annat om att minska de globala växthusgaserna. Problemet med Kyotoprotokollet, enligt Harris, är att endast I-länderna har juridiskt bindande avtal. Klimatutsläppen från de utvecklade länderna beror främst på fossila bränslen och många av länderna har inte ens någon skog, därmed har skogarnas betydelse för klimatet hamnat i skymundan. 

Källa: Mongabay