Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen planerar att avverka en skog med höga naturvärden nordväst om Turingsbodarna i Ånge kommun. Skogen hyser den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) och en rad andra rödlistade arter. Skogsstyrelsen förbjuder avverkning av ca en tredjedel av området på grund av knäroten. Hänsyn saknas dock till de hundratals fynd av knärot liksom andra rödlistade arter som finns utanför hänsynsytan. Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp begär att Holmen stoppar avverkningsplanerna helt.  

Gammal grov tallåga i talldominerat parti i den avverkningsanmälda barrnaturskogen vid Turingsbodarna. Foto: Privat.

Det avverkningsanmälda skogsområdet motsvarar 15 hektar och är variationsrikt. Det utgörs främst av flerskiktad gammal grannaturskog i den norra delen av avverkningsanmälan och blockig stavatallskog med viss diameterspridning i den södra delen. I grannaturskogen finns inslag av björk och asp i olika dimensioner varav spridda är äldre. Död ved i olika grovlekar, inklusive spridda gamla grova gran- och tallågor över 50 cm i diameter i brösthöjd, och nedbrytningsstadier finns allmänt, ibland rikligt, i skogen. Tydliga spår av tidigare skogsbrand finns framför allt i stavatallskogen i form av gamla kolade tallhögstubbar, varav några av dem har tydliga brandljud, liksom gamla kolade tallstubbar och tallågor.  

Gammal flerskiktad grannaturskog med garnlav (NT) vid Turingsbodarna. Foto: Privat.

Vid ett kortare fältbesök i skogen påträffade inventerare från Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp totalt 19 naturvårdsarter varav 9 rödlistade arter. I den avverkningsanmälda skogen växer totalt ca 700 plantor av knärot (VU) på spridda lokaler. Den sårbara vedsvampen gräddporing (VU) påträffades på en grov gammal tallåga i den avverkningsanmälda skogen. Enligt SLU Artdatabanken behöver gräddporingens nu kända växtplatser undantas från skogsbruk för på sikt hejda artens vikande trend. Därutöver växer bland annat de rödlistade arterna dvärgbägarlav (NT), garnlav (NT), lunglav (NT), kolflarnlav (NT), vedtrappmossa (NT) och ullticka (NT) i skogen. Skogen utgör även en viktig livsmiljö för järpe (NT) och tjäder.   

Det finns gott om den sårbara orkidén knärot (VU) i den avverkningsanmälda barrnaturskogen vid Turingsbodarna. Foto: Privat.

Skogsstyrelsen beslutade år 2022 om förbud mot viss avverkning för att skydda den fridlysta orkidén knärot (VU) inom ett hänsynsområde på ca 4,7 hektar inom avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen fann totalt över 400 plantor av knärot inom det anmälda hänsynsområdet under sina två fältbesök i september-oktober 2022. Utöver dessa artfynd rapporterade Skogsstyrelsen om ytterligare 190 plantor av knärot utanför hänsynsytan i den avverkningsanmälda skogen. Inventerare från Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp har dock funnit över 20 lokaler med totalt närmare 300 plantor av knärot utanför hänsynsytan i den avverkningsanmälda skogen.  

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp har skickat in ett FSC-klagomål gällande den avverkningsanmälda skogen. De begär att Holmen drar tillbaka avverkningsanmälan helt. Föreningarna begär även i ytterligare skrivelse till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att myndigheterna säkerställer att skogens höga naturvärden bevaras och förhindrar artskyddsbrott. Vid en ev. dispensansökan från markägaren (som är privat) för att få avverka skogen trots alla fynd av den fridlysta knäroten, begär föreningarna att Länsstyrelsen inte ger avverkningen dispens.  

Kontakt: info@skyddaskogen.se