Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avverkningshotade – skyddsvärda skogar i Småland

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har tillsammans med andra föreningar under de senaste åren uppmärksammat att flera skyddsvärda skogar och arter är avverkningshotade i Småland. Nu har Fågelklubben fått pris och utsetts till Årets lokala utvecklingsgrupp 2021 i Kalmar län av ”Hela Sverige ska leva”.

Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb som mottar pris som Årets lokala utvecklingsgrupp 2021 i Kalmar län. Foto: Privat.

Nyligen fick Oskarshamnsbygdens Fågelklubb rätt i Förvaltningsrätten mot Skogsstyrelsen där nu större skyddszoner krävs till den rödlistade orkidén knärotens växtplatser i två avverkningsanmälda skogar vid Ishult och Lixhult i Kalmar län.

Den avverkningsanmälda skogen vid Ishult. Foto: Privat.

Skogsgruppen i Oskarshamn uppmärksammade också en planerad gallring i ett värdefullt skogsområde av reservatsklass vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Trots att medelåldern i skogen uppskattningsvis är ca 160 år med inslag av träd över 200 år agerar inte Länsstyrelsen för att skydda denna unika skog.

Den värdefulla skogen vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Foto: Privat.

Tidigare har Oskarshamnsbygdens Fågelklubb bland annat spridit kännedom om att skogsägarföreningen Södra avverkat delar av registrerade nyckelbiotoper vid byn Fagerhult i Högsby kommun och Norra Skärshult i Mönsterås kommun. Fågelklubben har även överklagat beslut om planerade huggningar i Istergås i naturreservatet och Natura 2000-området Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun.

I februari skickade Fågelklubben och flera andra föreningar in ett FSC-klagomål mot Oskarshamns kommun för planerade avverkningar i tätortsnära skog med höga naturvärden vid Våneviks och Påskallaviks fritidsområde. I Påskallavik avverkar man nu, mitt under fåglarnas häckningstid. Trots att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar i naturen enligt artskyddsförordningen, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod. Enligt BirdLife Sveriges beräkningar drabbar det 600 000 – 1,6 miljoner par fåglar årligen, det vill säga uppemot tre miljoner individer.

Formellt skogsskydd – bara ca 3 procent i Kalmar län

Värdefulla skogar avverkas i rasande och hänsynslös takt. I Kalmar län är nu stora delar av all skogsmark produktionsskog, kalhyggen och ungskogar. Detta trots att riksdagen beslutat att 20 procent av alla skogstyper ska skyddas, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Nödläge för skog, klimat och biologisk mångfald

Olika företag avverkar alltmer hänsynslöst världens skogar. Då förlorar planetens levande arter sina biotoper och arterna försvinner därför i utrotningstakt. Konventionen om biologisk mångfald har därför föreslagit att anta som mål att skydda från exploatering 30 procent av jordens yta till 2030 och att skydda ännu mer av planetens yta till 2050.  Planeten är i ett nödläge. När dess skogar är avverkade tar skogarna inte längre upp koldioxiden vi släpper ut. Vi får ett förändrat klimat.  Ekosystemen, varav skogen är det största landbaserade, som vi är beroende av för vår överlevnad, blir påverkade av ett förändrat klimat. 

Skogarnas ekosystem kommer att haverera, om vi inte genast skyddar och restaurerar skogarna, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Mer om skogar i Kalmar län:

https://skyddaskogen.se/gallring-hotar-stort-och-oskyddat-naturskogsomrade-i-kalmar-lan/

https://skyddaskogen.se/vardefull-tatortsnara-skog-hotad-i-oskarshamns-kommun-utan-samrad/

https://skyddaskogen.se/hotad-skog-pa-skaergardsoe-i-naturreservat-i-oskarshamns-kommun-i-kalmar-laen/

https://skyddaskogen.se/ytterligare-nyckelbiotop-i-kalmar-lan-delvis-avverkad/

https://skyddaskogen.se/sodra-avverkar-nyckelbiotop-i-kalmar-lan/

Källa: https://www.cbd.int/doc/c/de9c/8c12/7c0cb88a47f9084e5d0b82eb/post2020-prep-01-inf-01-en.pdf