Skogsbolaget SCA planerar att avverka skog i ett friluftsområde vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har hittat höga naturvärden i området och motsätter sig planerna på avverkning. Bland annat menar Naturskyddsföreningen i Jokkmokk att avverkningen hotar den starkt hotade och mycket känsliga flodpärlmusslan som idag finns kvar på väldigt få platser i landet. 

SCA planerar att avverka skyddsvärd skog vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Foto: Cecilia Lundin.

SCA planerar att avverka ca 4 hektar öster om Hundselforsen, drygt 2 mil väster om Jokkmokk. Pärlälven är en fritt strömmande skogsälv som är vida känd för sitt goda fiske och ett populärt utflyktsmål. Naturskyddsföreningen i Jokkmokks skogsgrupp har besökt området vid flera tillfällen och hittat arter unika för skogens älvnära karaktär. Föreningen har påtalat naturvärdena och framfört synpunkter till SCA, men  har ännu inte fått något svar efter snart tre månader. 

Nyligen har föreningen även upptäckt att SCA omklassat två delar av friluftsområdet från sk frivilliga avsättningar till produktionsskog. I praktiken innebär det att dessa delar, som är av naturskogskaraktär och tidigare varit undantagna från skogsbruk, numera kan avverkningsanmälas till Skogsstyrelsen och avverkas med endast sex veckors varsel.

– Skogen är viktig för oss som bor i lokalsamhället. Både älven och skogen är viktig för människans välbefinnande, den biologiska mångfalden och fisket. Pärlälvsområdet är även viktig för besöksnäringen. För en besökare är det inte alls attraktivt att komma till ett hyggeslandskap, konstaterar Cecilia Lundin, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.             

Avverkningen ligger helt nära älven som är en känslig vattenmiljö. Här lever flodpärlmusslan som givit älven dess namn. Hundselet var under pärlfisket en central plats med stor musselförekomst. En restaurering av vattenmiljön har precis gjorts för att ge bättre förutsättningar för fisket och flodpärlmusslan. 

– Jag har själv sett pärlmusslor på botten i selet. Att avverka skog nära den känsliga vattenmiljön och äventyra vattenkvaliteten är oerhört kontraproduktivt. Hela skogsområdet behöver undantas från skogsbruk för att säkra flodpärlmusslans överlevnad, avslutar Cecilia Lundin, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

Presskontakt

Cecilia Lundin, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, tel. 073-021 23 65

Faktaruta

I både den avverkningsanmälda skogen och i de före detta frivilliga avsättningarna växer den sårbara grenlaven (VU). SLU Artdatabanken skriver att lokaler med grenlav bör undantas från skogliga skötselåtgärder tills vidare. Även spår av den nära hotade och fridlysta tretåiga hackspetten (NT) finns på flera platser i skogen. De nära hotade fågelarterna talltita (NT) och lappmes (NT) har revir i den avverkningsanmälda skogen. Slutavverkning utgör ett hot mot dessa tre fågelarter – lämpliga habitat för dessa arter återbildas mycket långsamt.

Ringhack av den nära hotade och fridlysta tretåiga hackspetten (NT) på gran. Foto: Cecilia Lundin.

Den starkt hotade flodpärlmusslan (EN) finns i Pärlälven. Avverkningar påverkar flodpärlmusslan negativt genom försämrad vattenkvalitet, grumling av vattnet och igenslamning av bottnar. Flodpärlmusslan är en god indikator på ett helt ekosystem med liten grad av mänsklig påverkan – mycket små förändringar kan ändra förutsättningarna för flodpärlmusslans överlevnad. 

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk skickade tillsammans med BirdLife in en tillsynsbegäran till Skogsstyrelsen i december 2023. Nyligen skickades även ett formellt klagomål till miljöcertifieringsorganet FSC. SCA fick också skriftliga synpunkter i december angående den planerade avverkningen vid Hundselet. I dagsläget har SCA inte svarat. Miljöorganisationerna menar att hänsyn behöver tas till de fridlysta arter som omfattas av Artskyddsförordningen och EU:s fågeldirektiv. Enligt bestämmelserna om miljöhänsyn i skogsbruket (Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen 30 §) ska skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller begränsas på och i vatten. Dessutom ska näringsläckage till sjöar och vattendrag begränsas vid avverkning.