Enligt Södertälje kommuns nya översiktsplan ska flera skogsområden i norra Järna omvandlas till bostadsområden och till bilväg.

Det handlar om skogar som idag används och uppskattas av många. Det gäller Logsjöskogen, elljusspåret vid Ljungbacken, Svalsättershöjden mellan Kallfors och Logsjön, del av Logsjörundan vid Norrtuna, Sörmlandsleden med Herrvretens vindskydd och kallkällan. Här finns många varierade naturtyper: våtmarker, hällberg, barr- och lövblandskog. Ett område är klassat som biotopskyddsområde av ”äldre naturskogsartad karaktär”, och flera mindre är klassade som naturvärde.

Vad betyder den nära skogen för Järnaborna?
Skogarna används idag som lättillgängligt rekreationsområde. Många rör sig dagligen i dessa naturområden och skulle få åka långt för att nå skog av samma kvalitét. Många anser att den tillgången är en del av Järnas speciella karaktär.

Vi vill därför att det skall utredas andra alternativ för bostadsområden och för biltrafiken!

Skriv under Upprop: Bevara Järnaskogen!