Bohusläns skogsnätverk informerar om demonstration på nyårsafton:

”Burning trees is not a climate solution” – ”Att elda upp träd löser inte klimatproblemen”. Den fridlysta och av Bernkonventionens Bilaga II skyddade tofsmesen vill ha grova gamla träd och döda träd som står upp (Artfakta).

”Demonstration på Mynttorget i närheten av riksdagen klockan 12 på nyårsafton fredag 31 december under parollen: “biobränslen från skog löser inte klimatproblemen, redovisa utsläppen!”

Demonstration på nyår: Uttaget av biobränslen, pappersmassa och annan träråvara från skogen driver på förlusterna av biologisk mångfald.

För att klara klimatmålen måste vi ta hänsyn till tidsaspekten för biomassan i skogen att ta upp den CO2 som släpps ut. Vi har mindre än tio år på oss innan utsläppen av CO2 måste vara nästan halverade år 2030. Därefter, år 2050 siktar vi mot minusutsläpp och netto nollutsläpp (IPCC (2018-10-08). Ska vi klara detta måste vi agera snabbare och ”få alla korten på bordet” i redovisningen av koldioxidutsläppen. Det tar i genomsnitt ca 70 år (beroende på växtplats mm) för ett träd vi avverkar idag att ha återställt de CO2-utsläpp som orsakas vid avverkning. Vi löser inte klimatproblemen med att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Siffrorna på utsläppen av CO2 i Sverige, även de från biobränslen, behöver finnas med i den totala redovisningen av utsläpp i Sverige och inte bara i redovisningen av markutsläpp (LULUCF) så som fallet är idag. Idag redovisas inte utsläppen från biogena källor utan bara en sjättedel av alla klimatutsläpp (Dagens Nyheter, 2021-04-14).

Skogsindustrin och pappersmassatillverkningen i Sverige släpper ut mer CO2 än någon annan industri eller sektor i Sverige (Vestin et al. (2020)! Årligen släpper skogsindustrin ut ca 80 miljoner ton CO2 (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skogsindustrin-varsta-utslapparen)! Övriga sektorer släpper ut ca 50 miljoner ton (SCB (2020). Nära dubbelt så mycket CO2 utsläpp i Sverige kan alltså härledas från skogsbruket än som från ALLA andra utsläpp! Skogen är en stor klimatsänka. Men dess upptag på 160 miljoner ton (Naturvårdsverket) årligen bör inte som idag kvittas mot skogsindustrins utsläpp. Detta sätt att räkna ”gömmer ” de stora utsläppen av CO2 från skogsindustrin. För att effektivare kunna ta itu med klimatproblemen behöver vi i statistiken skilja på vad skogen tar upp och vad skogsindustrin, pappersbruken, värmeverken etc. släpper ut (Holm, S.-O. (2021-10-11). Skogens potential som kolsänka skulle dessutom kunna vara högre med en minskad avverkning, ca 4,5 procent. (Holm, S.-O. (2021-10-11). Detta visades också i en nyligen framlagd forskningsrapport från Mittuniversitetet (Skytt T, Englund G, och Jonsson B-G. (2021). Omläggningen av skogsbruket bort från kalhygge till kontinuitetsskogsbruk, där man istället tar ut lite träd i taget så marken alltid är beväxt ger också mindre klimatpåverkan. (Pukkala, T. (2016)) Vi vill också uppmana Sveriges kommuner och övriga energibolag att räkna med i statistiken den CO2som i värmeverken kommer från träråvara med långa omloppstider i CO2, vilket inte görs idag.

På demonstrationen kommer vi att läsa upp en nyårsuppmaning till de styrande i Sverige. Denna kommer att skickas till riksdagen som ett öppet brev i januari. Vi ser nu fram emot att följa Sveriges arbete med att leva upp till EU:s taxonomi för hållbarhet som börjar gälla 1 januari 2022 (Regeringen 2021-12-13). Här utesluts det svenska kalhyggesbruket. Och vi ser även fram emot att följa EU-kommissionens konkretisering av EUs klimatlag. Här får Sverige ett beting att öka kolsänkan med drygt 30 procent till 47 miljoner ton redan till år 2030. Det kan innebära minskade avverkningar med 17 procent. Efter år 2030 ska EU:s kolsänka öka ytterligare. Från ca 300 miljoner ton år 2030 till ca 500 miljoner ton år 2050 (Europaparlamentet 2021-06-24). Så det kommer att krävas krafttag av Sverige! Ca 11000 forskare skrev år 2019 på ett upprop, eftersom vi befinner oss i ett klimatnödläge, vi måste skydda och restaurera jordens ekosystem och återställa kolbalansen, (W. J. et al. (2021).

Vi vill att nyårsafton blir en tid för eftertanke och att de styrande ser det nya året som en möjlighet till förnyelse där vi kan medverka till verkliga krafttag för vår tids ödesfrågor: klimatförändringarna och hotet mot biologisk mångfald. Vi välkomnar alla som vill att komma och demonstrera med oss på nyårsafton kl 12 på Mynttorget i Stockholm. Agera nu!

Gott Nytt År för att skydda ekosystemen och göra verklighet av klimatmålen önskar

Bohusläns skogsnätverk,

(Bohusläns skogsnätverk – Ett nätverk av skogs- och miljöintresserade personer från norra Bohuslän, som brukar ordna kurser, demonstrationer och andra aktiviteter lokalt. Nu arrangerar vi denna demonstration i Stockholm för att vi på plats där vill rikta oss direkt till regeringen och riksdagen med vårt budskap.)

Mer att läsa:

https://skyddaskogen.se/agera-for-att-stoppa-biobranslen-fran-eus-skogar/