Avverkade träd i Dalarna som ska bli bioenergi. Foto: Bengt Oldhammer.

Skydda Skogen riktar stark kritik mot EU- kommissionens direktiv (REDII) om användningen av förnybar energi vid energiproduktion: – Sluta klassa förbränning av skoglig biomassa som förnybar energi! EU-kommissionen ignorerar varningar från egna forskare om hur förbränning av skoglig biomassa inte kan räknas som koldioxidneutrala utsläpp.

– Ett av det viktigaste besluten EU-kommissionen kan ta är att sluta klassa förbränning av skoglig biomassa som förnybar energi. Denna enkla åtgärd skulle anpassa EU:s klimatprestationer på pappret till det som faktiskt släpps ut i atmosfären. Utan en klassning i linje med verkligheten kan vi inte komma åt problemet. Det säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator i Skydda Skogen.

Specifikt kritiserar Skydda Skogen kriteriet om skoglig biomassa grundat på följande illa underbyggda påstående i sektion 101 av förnyelsebardirektivet:

”Det är lämpligt att införa unionsomfattande hållbarhetskriterier och kriterier för minskade utsläpp av växthusgaser för biomassabränslen som används inom elsektorn och inom värme- och kylsektorn i syfte att fortsätta att säkerställa stora minskningar av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslealternativ, undvika oavsiktliga konsekvenser från hållbarhetssynpunkt och främja den inre marknaden.”

Forskare varnar 

Nu har forskare vid EU-kommissionens eget forskningscentrum (JCR) varnat för att utsläpp från förbränning av skoglig biomassa inte går att räkna som neutrala utsläpp. För att åter binda de utsläppta växthusgasekvivalenterna behöver skogar årtionden eller till och med århundraden.

Förbränning av skoglig biomassa skadar den biologiska mångfalden 

I sin återkoppling till EU om REDII skriver Skydda Skogen att utsläppen nu drastiskt måste gå ner. Om vi i linje med Parisavtalet ska lyckas minska utsläppen av växthusgaser måste koldioxidupptaget i skogarna öka. Avverkning och förbränning av skogsbiomassa släpper ut ytterligare koldioxid, minskar skogens kolsänkor och skadar ekosystem i strid med [6] [7] målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Det är viktigt att avslöja bluffen och det så fort som möjligt! Förbränning av skoglig biomassa är inte en klimatneutral utsläppskälla. Atmosfären är redan överfull. Den biologiska mångfalden går förlorad i ett rasande tempo – vi behöver mer skog, inte mer koldioxidförbränning, säger Lina Burnelius.

Bioenergi kan ha större klimatpåverkan än fossila bränslen

Biomassa som tas direkt från skog, inklusive rester, bör inte betraktas som ”förnybar” energi. I ett perspektiv på 50 – 100 år kan bioenergi till och med ha en större klimatpåverkan än fossila bränslen på grund av lägre energitäthet och omvandlingseffektivitet. Mer än 100 procent av Europas årliga skogsavverkning skulle vara nödvändig för att leverera bara en tredjedel av REDII. Att uppmuntra användningen av skogsbiomassa i REDII kommer att leda till ökad skogsavverkning och koldioxidutsläpp.

Restaurera skogarna för koldioxidupptag

Genom att minska avverkningshastigheten och genom att öka skogsskyddsåtgärder och återställningen av exploaterade områden kommer jorden att fortsätta att absorbera och lagra kol. Detta skulle gynna långsiktiga koldioxidlager, den biologiska mångfalden och öka motståndskraften i naturen, särskilt i ljuset av klimatförändringarna. Ett ökat skogsskydd är inte förhandlingsbart, utan ett måste.

Varifrån kommer biobränslet?

Certifieringssystem av biodrivmedel måste ta hänsyn till hur hela livscykeln påverkas av biodrivmedel (inklusive avfall och restprodukter) såväl som indirekta förändringar kopplade till markanvändning. Så är inte fallet idag. EU:s revisionsrätt har bekräftat att dagens kontrollsystem saknar fullständig spårbarhet av biobränslens ursprung.

Subventioner till biobränsle snedvrider marknaden

Skydda Skogen har även tidigare lämnat in synpunkter gällande revisionen av riktlinjer för statliga subventioner till skydd av natur och energi och skrev då följande:

”Subventioner och andra incitament som främjar biobränsle måste upphöra och inte ingå i Förnyelsebardirektivet (RED). Att subventionera bioenergi leder till en snedvridning av marknaden eftersom subventionerna inte går till alternativ som är hållbara. Det finns en stor risk att kolkraftverk övergår från att använda kol till biobränsle från skog.”

Läs hela texten från Skydda Skogen här (engelska)

Rättsprocess i EU-domstolen mot direktivet om biobränsle: ”Sluta elda upp våra skogar”.