Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blogg om reslust: Prioritera ekoturism i Sveaskogs ekoparker

Vid entrén till Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn.

Per Jiborn, naturturismexpert och grundare av bloggen Naturlig reslust, föreslår att natur- och ekoturism blir den prioriterade näringen i Sveaskogs ekoparker och ger Sveaskogs ekopark Hornsö i Kalmar län som ett exempel i sitt blogginlägg. Han debatterar även Ekopark Hornsö i en replik i tidningen Barometern.

Delar av blogginlägget om Ekopark Hornsö:

Tillsammans med ett par naturreservat täcker Hornsö ekopark i östra Småland drygt 10 000 hektar. Sveaskogs största ekopark i södra Sverige är även en av västra Europas värdefullaste skogar. Förmodligen den främsta i Norden när det gäller biologisk mångfald. Skogarna är präglade av magra och steniga marker, långvarigt skogsbete, en omfattande framställning av träkol för 200 år sedan och regelbundna bränder långt in på 1900-talet. Tillsammans med östra Smålands torra varma klimat och Alsteråns krumbukter genom landskapet formades här variationsrika och glesa skogar av främst tall med stort inslag av löv. Ett eldorado för insekter, särskilt skalbaggar vars larver lever i både levande och döda träd. En äkta skatt av praktbaggar, knäppare, blombockar, långhorningar och mycket mer. Totalt närmare 700 skalbaggar knutna till träd och död ved, varav mer än 200 finns på rödlistan över hotade och missgynnade arter. Bortåt 20 skalbaggsarter är redan borta, liksom vitryggig hackspett, och klockan klämtar för fler av traktens sällsyntheter.

Boven i dramat är ett industriellt skogsbruk där den tidigare mångfaldsmosaiken har ersatts med täta, mörka och enfaldiga plantager av gran och tall med brist på död ved. Därför tändes hoppet hos insektälskare, naturvänner, omgivande kommuner och naturvårdande myndigheter när Hornsö ekopark invigdes för snart 15 år sedan. Enligt ekoparksplanen ska naturvården vara huvudmålet, och i parken ”styr ekologiska värden över ekonomiska samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus.”

Trots vackra målbilder verkar ekonomin faktiskt spela roll, inte minst sedan riksdagen ändrade bolagets uppdrag 2010. Utifrån det som går att läsa på Sveaskogs webbsida är det svårt att se hur arbetet framskrider. Bland annat för att en tidsplan saknas. Direkt märkligt är att flera hundra hektar äldre tallskog ska avverkas, samtidigt som ett av målen i ekoparken är att öka andelen tallnaturskog från tre till 20 procent. Därför blev det bråk mellan Sveaskog och naturvänner, forskare och berörda kommuner när bolaget för snart två år sedan ville avverka mer än hundra hektar äldre tallskog.

Därför behöver andra lösningar övervägas. Ett förslag är att göra natur- och ekoturism till den prioriterade näringen. Som ägare kan staten besluta att omvandla våra 37 ekoparker till gröna kärn- och utvecklingsområden för landets naturturism. I Hornsö ekopark kan turismen skapa avsevärt större ekonomiska värden, samtidigt som samspelet med områdets biologiska mångfald och friluftsliv underlättas. Dessutom är det ett upplägg som ger större intäkter lokalt, bidrar till kommunernas skattebas och skapar fem gånger fler jobb i trakten jämfört med vanligt skogsbruk.

Läs mer i Per Jiborns blogginlägg ”Praktbaggens skog är värd ett bättre öde” här.

Per Jiborn skriver i en replik i Barometern den 13 mars 2020 att Sveaskog saknar drivkrafter att utveckla ekoparken Hornsö:

Jag instämmer i att Hornsö ekopark har en stor potential som södra Sverige största vildmarksområde. Däremot går det inte att marknadsföra dagens ”vildmark”, som består av hårt tuktade produktionsskogar varvade med naturskogar i ett fragmenterat landskap. Hornsös framtida styrka ligger i att återskapa vackra sammanhängande skogar, som kan upptäckas och upplevas under längre besök.

Läs hela repliken i Barometern här.