Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev skickat till Näringsdepartementet: ”Tänker regeringen tillmötesgå kraven i kampanjen ”Vår Skog”?

Bronshjon i en avregistrerad nyckelbiotop. Foto: Helena Björnström

Skydda Skogen och Greenpeace har nyligen skickat brev till Näringsdepartementet med frågor om kampanjen Vår Skog och om avregistrering av nyckelbiotoper. ”Tänker regeringen tillmötesgå kraven i kampanjen ”Vår Skog”? Är en av frågorna som ställs i brevet. Miljörörelsen har ännu inte fått svar på den frågan.

Sveriges samlade miljörörelse stod bakom kampanjen ”Vår Skog”och 46 000 personer skrev under den. Krav har ställts på att regeringen ska ändra Sveaskogs direktiv. Detta ska ske så att skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark kan bli formellt skyddade. Ett annat krav är att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.

Det framgår i brevet att det är det akuta hotet mot biologisk mångfald som är bakgrunden till kampanjen. Det hotet har även lyfts fram i IPBES globala rapport och i Naturvårdsverkets rapportering till EU under våren om arter och naturtyper i Sverige. Fjorton av femton prioriterade naturtyper i Sverige har inte gynnsam bevarandestatus. Ändrade direktiv till Sveaskog kan vara ett viktigt sätt att hjälpa Sverige att bättre leva upp till sina nationella och internationella åtaganden inom naturvård.

En andra fråga som ställs till Näringsdepartementet gäller nyckelbiotoper:
”Vi vill också uppmärksamma er på Sveaskogs undermåliga hantering av nyckelbiotoper. Vi släppte under våren en rapport som granskar Sveaskogs storskaliga avregistrering av nyckelbiotoper. Ett stickprov av dessa skogar som vi har inventerat håller höga naturvärden. Flera av dem är avverkningsanmälda eller inte längre avsatta. Det tog nästan en månad för Sveaskog att svara på vår kritik och när de slutligen gjorde det innehöll deras svar direkta felaktigheter (se vår slutreplik).
”Hur ställer sig regeringen till Sveaskogs storskaliga avregistrering av nyckelbiotoper?”