Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev till myndigheterna: Agera för skogarna vid Björkvattnet!

Skogen på berget är avverkningsanmäld. Foto: Privat

Söder om sjön Björkvattnet i Jämtland har sammanlagt över 100 hektar väglös fjällnära skog avverkningsanmälts i ett område som har förslagits som naturreservat. Föreningen Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp- som är en del av Naturskyddsföreningen, har nu skickat ett brev till myndigheterna för att uppmärksamma de höga naturvärdena. 37 naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter finns i de nya avverkningsanmälningarna. Lavskrikor, tretåig hackspett och björn lever i skogarna.

I ett brev till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen skriver Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp:

-Vi vill att Skogsstyrelsen gör en nyckelbiotopsinventering av den avverkningsanmälda skogen. Skogarna ingår i ett naturreservatsförslag som vi vill att ni agerar för.

2018 besöktes skogarna av Forskningsresan till naturvårdens utmarker. Myndigheterna informerades då om områdets höga naturvärden. Men inget har gjorts för att skydda skogarna och idag finns sju nya avverkningsanmälningar. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har under hösten påträffat fler rödlistade arter i avverkningsanmälningarna.

Den sällsynta norska näverlaven som är rödlistad som sårbar (VU) är en av de arter som de ideella inventerarna har påträffat flera gånger i avverkningsanmälningarna. Den växer på gamla lövträd som sälg och björk. I brevet till myndigheterna uppmärksammar föreningarna att Sverige har ett särskilt ansvar att bevara norsk näverlav eftersom en stor del av världens population finns i Sverige.

En annan anledning för att bevara området i sin helhet är att skogslandskapet söder om Björkvattnet är utpekat av Naturvårdsverket som ett gynnsamt utbredningsområde för den extremt sällsynta skalbaggen rödhalsad brunbagge (EN). Den omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 1. Det innebär att hela dess livsmiljö ska bevaras. Föreningarna skriver i brevet till myndigheterna:

-Ett historiskt fynd från 1930-talet finns i området samt nutida fynd på andra sidan gränsen i Norge. Där har den påträffats på gran- och björklågor. Därför är det inte omöjligt att det fortfarande kan finnas kvar en population på svenska sidan.

Ytterligare en anledning för att skydd är att naturskogarna vid Björkvattnet är maritima taiga skogar. De har ett oceaniskt klimat som påverkar dem på grund av det västliga läget. Det finns få platser i Sverige med maritim taigaskog vilket gör skogarna särskilt skyddsvärda, enligt Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp. De ideella inventerarna beskriver skogarna som ganska öppna lövskogar med gamla knotiga björkar, lutande rönnar, sälgar samt enstaka gamla granar och enar. Emellan skogspartierna finns flera myrar med vajande tuvull. På marken växer bland annat stormhattar, kärrfibbla, den fridlysta revlummern och signalarten kambräken. Marken domineras av gräs och örter och är mjuk och fuktig att gå på.

Även en registrerad nyckelbiotop (N 1316-2018) är avverkningsanmäld. Nyckelbiotoper ska inte avverkas av FSC-certifierade bolag och markägare. Skogsstyrelsen skriver att nyckelbiotopen utgörs av en grandominerad och urskogsartad barrnaturskog med inslag av björk och enstaka sälg. Förekomsten av död ved är riklig och objektet är källpåverkat.

I brevet finns en lång artlista där flera av arterna kopplas till paragrafer i Artskyddsförordningen. Att avverka där dessa arter finns bryter mot denna. Det gäller bland annat fåglarna lavskrika, talltita, tretåig hackspett och kungsfågel där man bryter mot paragraf 4. Brevet avslutas:

– Vid Björkvattnet finns fortfarande ett stort sammanhängande område med ekologiskt funktionella naturskogar. Det är viktigt att detta värdefulla område bevaras i sin helhet!

Norsk näverlav (VU) växte på flera ställen i avverkningsanmälningarna. Foto: Kristina Bäck
Provborrning i en gran visade en ålder på 160 år.

 Artikeln skriven av Kristina Bäck