Gran med färska spår av den rödlistade tretåiga hackspetten i en avverkningsanmäld fjällnära skog vid Trillevallen, Jämtland. Foto: Kristina Bäck

Skydda Skogens Lina Burnelius skickar brev till den nya miljöministern Annika Strandhäll. I brevet framgår att regeringen snarast måste ta krafttag för att nå EU:s mål om ”netto-nollutsläpp till 2050”. Men inte ens detta mål är tillräckligt. Vi behöver en helt ny skogs- och energipolitik där vi bland annat skyddar kvarvarande naturskogar, restaurerar skogar och upphör med biobränslen.

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator i Skydda Skogen skriver till Strandhäll: 
”Vi vill uppmärksamma dig på de allvarliga följdverkningar som fortsatt förbränning av skoglig biomassa, skogsförlust och rådande svaga LULUCF-förordning innebär för klimatet och miljön”.

En genomgång av EU- kommissionens direktiv om förnybar energi (RED) och LULUCF-förordningen visar att EU:s (otillräckliga) mål om ”netto-nollutsläpp till 2050” kommer snart att vara utom räckhåll. För att nå målet måste förbränning av skoglig biomassa upphöra. Naturskogar måste skyddas och mer skogsmark restaureras.

I brevet efterlyser Lina Burnelius en helt ny skogs- och energipolitik. Skogens förmåga att binda kol måste få större inflytande över klimatpolitiken. Fortfarande släpper vi ut alldeles för stora mängder växthusgasutsläpp till atmosfären samtidigt som biologisk mångfald minskar. Trots denna vetskap har Europeiska kommissionen valt ett svagt kolsänke-mål för marksektorn till år 2030 på -310 miljoner ton koldioxid.

Lina Burnelius avslutar brevet med en inbjudan till Annika Strandhäll att komma på ett möte med Skydda Skogen. 

Läs även aktuella artiklar: Preemraff fortsätter med både olja och biobränsle, Politikerna skönmålar svenska skogsbruket, 70 organisationer i öppet brev: Situationen för skogarna i EU är allvarlig