SkyddaSkogen_ibrunaBergenSkydda Skogen inventerar Bruna bergen gammelskog Foto: Martin Hallberg Åkerberg 2009

Just nu pågår en konflikt om ett mycket värdefullt skogsområde, Bruna bergens gammelskog. På ena sidan står skogsföretaget Brevens bruk AB, som vill kunna avverka i området. På den andra står Länsstyrelsen i Örebro, som vill bevara skogen till eftervärlden. Det rör sig om ett hundratals hektar stort område med unika naturvärden. Länsstyrelsen har valt att göra ett interimistiskt reservat för att hindra uttag av virke, och att området fragmenteras genom nya kalhyggen. Brevens bruk har överklagat beslutet till regeringen. Skydda Skogen vädjar nu till Brevens bruk att inte försöka hindra reservatsbildningen.

Skydda Skogen inventerade området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av länets finaste tallskogar. Den översiktliga inventeringen resulterade i att 100 fyndplatser koordinatsates, med fler än 30 olika arter som indikerar höga naturvärden, varav 15 rödlistade. Nu har Brevens bruk avverkningsanmält skog i Bruna bergen och enligt uppgifter i pressen avverkat och utforslat liggande död ved innanför Länsstyrelsens avgränsningar trots löften om att avvakta med skogsskötselåtgärder.  

-Det är skandal att Brevens bruk AB beter sig på detta sätt, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Att hävda att det är deras skogsbruk som gynnat den biologiska mångfalden är bara trams, de hotade arterna finns där därför att de inte hunnit med att omställa hela sitt skogslandskap till plantager ännu.  

Bruna bergen gammelskog har bland annat inventerats av landets främsta expert på den hotade skalbaggen raggbock, Fil. doktor Lars Wikars. Hans mångåriga studier visar att raggbocken är beroende av gammelskog, men att den i närheten av gammelskog tillfälligt kan hitta livsrum i just sådana vindfällen på hyggen som Brevens bruk forslat bort. Wikars studier pekar på att raggbocken behöver gammelskog av tall där naturliga störningar som brand och storm styr dynamiken, för att långsiktigt ha chans att överleva i Sverige. Och att arten minskat på grund av det moderna skogsbruket och tyglandet av den naturliga störningsregimen.

–Att kalavverka skogar med höga naturvärden där raggboken finns och ersätta dem med tätvuxna plantager skulle bara hota arten ytterligare, säger Lars Wikars. Det samma gäller bortforslingen av solexponerade liggande döda stammar på närliggande hyggen.

Örebro läns skogar är historiskt hårt brukade, något som gjort att många arter knutna till gammal skog minskat eller försvunnit. Ett av problemen är fragmentering, då vissa arter inte klarar sig på lång sikt om det bara blir små öar kvar av gammal naturskog. I länet återstår bara 4-5 procent skogar med höga naturvärden. Forskare menar att ungefär fem gånger så mycket skulle behöva undantas från skogsbruk för att man regionalt ska klara av att nå Sveriges miljömål och internationella avtal.  Bruna bergen är en av Närkes största sammanhängande äldre tallskogar och Skydda Skogen pekar på att det där finns mycket gamla tallmiljöer där, som i stort sett saknas i övriga landskapet. Föreningen lyfter upp att de funnit en rad rödlistade arter i skogen förutom raggbock, arter som missgynnas av skogsbruk och som trivs i gammal tallskog.

-Skogen är av hög klass, både därför att den är en av Närkes största äldre tallskogar, och dessutom hemvist för en rad hotade och missgynnade svamparter, säger Olli Manninen, finsk vedsvampsexpert som inventerat området. 

-Vi tycker att Brevens bruk borde tänka långsiktigt och inte måla in sig i ett hörn som miljöförstörare, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen. Istället skulle de kunna bidra ordentligt till att hotade arter som gräddporing och raggbock kanske kan finnas kvar i Örebro län i framtiden och till att kommande generationer får uppleva riktigt gamla och knotiga tallar i den otroligt vackra skogen som Bruna bergen utgör.

Kontakt: 

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen, viktor.safve@skyddaskogen.se 076-1148811

Olli Manninen, vedsvampsexpert, olli.manninen@yahoo.se