Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brevens tallskogar skyddas tack vare ideella krafter

Nu på lördag invigs reservatet Brevens tallskogar på cirka 1600 hektar. Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter om de höga naturvärdena för mer än 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd. Skydda Skogen inventerade området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av de finaste tallskogarna i denna del av Sverige.

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Den översiktliga inventeringen som gjordes 2009 resulterade i många fyndplatser av arter som indikerar höga naturvärden. Listan över rödlistade arter och värdefulla biotoper som området hyser har sedan ökat kraftigt i och med kompletterande och fördjupade inventeringar som gjorts både av Länsstyrelsen och ideella naturvårdare.

Skydda Skogen har vid senare tillfällen inventerat och besökt delar av området i samarbete med Naturskyddsföreningen i regionen.  Resan till naturvårdsseger har inte varit självklar. Bland annat hotades området av en stor vindkraftspark. Som tur var drog sig Eon ur projektet efter påtryckningar från naturvården

Ett stort stort tack till alla som varit med och inventerat och kämpat för området! Ett stort tack även till Länsstyrelsena som genomförde den långa processen vilket resulterade i ett betydligt större reservat än vi trodde var möjligt! 

Läs mer om reservatet Brevens tallskogar.