Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

Visionen om en ny stad strax öster om Göteborg har de senaste fem åren växt sig allt starkare bland Härryda kommuns ledande politiker. Val av plats för staden och visionen har dock gjorts utan att kommunen genomfört naturinventeringar eller miljökonsekvensanalyser. Det är först nu i dagarna som kommunen i ett press-meddelande meddelar att naturinventeringar skall göras. Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitogiska Förening har däremot utfört naturinventeringar i området sedan tjugo år tillbaka, vilka 2015 sammanfattades i en konsultrapport Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv-exploateringar, konflikter och lösningar. I rapporten konstateras att Yxsjöområdet är unikt med sin förekomst av ovanligt stor areal skyddsvärd skog och mycket rik biologisk mångfald. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen i Härryda. Dock utan någon reaktion. Istället har kommunen under det senaste året fortsatt att mörka naturvärdena och inte lyfts fram dessa i sitt arbete eller i sin marknadsföring av visionen av en ny stad.

– Genomförs byggnationen riskerar detta orsaka en mycket stor naturförstörelse med lokalt och regionalt utdöende av ett flertal värdefulla arter. Konsekvenser som står i strid med miljöbalken, EU:s miljölagstiftning och uppsatta miljömål. Valet av plats är mycket illa och det är märkligt att man föreslår en byggnation i ett för södra Sverige unikt naturområde. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda och styrelseledamot i Skydda Skogen, i en kommentar.

För mer information kontakta:
Michael Nilsson, tel: 0768-369970
michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se