Stubbrytning, statliga Sveaskog, augusti 2009

 

Enligt gårdagens inslag i Rapport, SVT, visar siffror från FN:s klimatkonvention att Sverige ökat sina nettoutsläpp av växthusgaser sedan 1990 med 12.7 %, till stor del på grund av ökad skogsavverkning. Igår uppmärksammades också en ny SLU-studie som betonar att ostörda gamla boreala skogar maiximerar kolinlagring och att deras biodiversitet bör bevaras. Skydda Skogen menar att Sveriges regering måste agera kraftfullt på hemmaplan och skydda alla återstående gamla naturskogar.

– Kalhyggesskogsbruket har en negativ klimatpåverkan, säger Amanda Tas, sekreterare och ansvarig för skogliga klimatfrågor i Skydda Skogen. Den svenska skogsindustrin, med regeringen i hasorna, försöker dessutom nu sprida denna modell utomlands med inget mindre än klimatet som alibi. Om de tar klimatfrågan på allvar ska de inte förorda en miljöfarlig verksamhet. Vad som krävs är ett formellt skydd av alla återstående gamla naturskogar och att regeringen främjar ett naturnära bruk av skogen.

World Watch Institutes rapport ”State of the world 2009” understryker vikten av att skydda skogsområden. Det är i de skyddade områdena som kolinlagringen sker. Ju äldre en skog är, desto mer kol finns lagrat i marken och biomassan, och desto mer koldioxid frigörs om skogen avverkas. Den efterföljande bearbetningen av marken bidrar till att ytterligare koldioxid frigörs. Studier har visat att det kan ta över 100 år innan kollagret i den avverkade skogen återställts.

– I förra veckan pratade miljöminister Andreas Carlgren sig varm om den biologiska mångfalden och sa att han ville mobilisera världens länder i bevarandearbetet, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. I Sverige har Carlgren hittills stjälpt naturvården, men nu har han chansen att ta tillfället i akt för att bevara den svenska biologiska mångfalden.

– Regeringen har hittills valt att inte agera för att rädda Sveriges sista gammelskogar, fortsätter Viktor Säfve. Istället har regeringen ställt sig på skogsnäringens sida och förespråkar en ökad skogsproduktion, samtidigt som anslaget till biologisk mångfald har sänkts. Carlgren borde se över sin egen bakgård – Sverige är ett land med otroligt hårt brukade skogar och de återstående gammelskogarna måste skyddas nu.

Kontakt:

Viktor Säfve, Ordförande, Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811
Amanda Tas, Sekreterare och ansvarig för skogliga klimatfrågor, Skydda
Skogen, tel. 076-76 13 533