Internationella kontakter

Skydda Skogen / Protect the Forest Sweden är mycket aktiv i internationella sammanhang. Vi bevakar EU:s regelverk och Sveriges implementering av detta, t ex i rapporten ”Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald”. Föreningen har även en anställd som är koordinator för internationella samarbeten. Föreningen är medlem i Environmental Paper Network som

Svart stork (Ciconia nigra). Bild: Saxifraga-Iztok Skornik

87 skogslevande arter har dött ut i Sverige

Webbsidan Artfakta tillhandahålls av Sveriges lantbruksuniversitet och ger information om arters utbredning, ekologi och bevarandestatus i Sverige. Informationen är lättillgänglig för den som vill lära sig hur det går för vissa arter, eller för arter i en viss livsmiljö. En enkel sökning visar att 87 arter med skogsanknytning har dött ut i Sverige genom åren.

Knärot, Estland. Foto: Ivar Leidus.

Nyckelbiotopen är skogsägarens vän

Det verkar råda stor förvirring om nyckelbiotoper även bland journalister. Att viss mark klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen har ingen juridisk bindande effekt. Det är ett hjälpmedel och stöd till skogsägare som frivilligt certifierat sig för att bedriva ett s.k. ansvarsfullt skogsbruk i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of

Tajgablåstjärt. En fågel av orörda boreala barrskogar.

Skydda minst 30 % av den svenska skogen innan år 2030

Varför minst 30 procent? Skydda Skogen har tidigare framfört ett krav på att 20 procent av skogen skyddas. Men klimatförändringen och artutarmningen pågår snabbare än förväntat eftersom mänskligheten inte har tagit tillräckligt med åtgärdar för att hejda dessa. Jordens ekosystem behöver därför stärkas än mer för att kunna anpassa sig till utarmningen och klimatförändringarna. Detta kan illustreras till exempel genom granbarkborrarnas invasion i Europa. Även