Vad är skillnaden mellan en skog och en trädplantering? Bohuslänskt initiativ för att informera allmänhet och politiker.

Den svenska skogen försvinner bit för bit och i de bitar som finns kvar är det svårt för många arter att överleva, eftersom bitarna är för små. Därför vill det nystartade Skogsnätverket i Bohuslän sprida kunskap om skillnaden mellan en skog och en trädplantering genom att en gång i månaden guida allmänhet och media i

Avverkning i ekopark Hedlandet. Bild: M. Lander

Hedlandets naturreservat förstörs

Sveaskog utför produktionsinriktat skogsbruk i Hedlandets naturreservat och avverkar mot granbarkborrar.  Nu är det kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade? I Hedlandets naturreservat i

Brev till Lena Ek: Vilken status har ekoparkernas naturvårdsskogar?

Sveaskogs Ekopark Hornsö. Foto: Per Jiborn. Sedan 2014 inkluderas Sveaskogs ekoparksavtal i det formella naturskyddet. Det beslutades av den dåvarande alliansregeringen, men trots att sex år gått sedan dess är det fortfarande oklart vad beslutet innebär. Naturvårdsverket saknar underlag och därför redovisas inte dessa skogar i Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur. Var syftet bara att

Att bevara de fjällnära skogarna är en smart klimatlösning

Fjällnära skog vid Björkvattnet, Jämtland. Foto: Privat Inventeringarna är klara i Sveriges fjällnära skogar, skriver Naturvårdsverket. 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden finns i områden nära våra fjäll. Det är ett av de få intakta skogslandskapen i Europa. Det är därför av internationellt intresse att dessa skogar bevaras, skriver Naturvårdsverket och Skydda Skogen håller

Risk för ökad avverkning när Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Efter nyår slutar Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper. Foto: Wikimedia Commons Skogsstyrelsen kommer att sluta registrera nyckelbiotoper (skog med höga naturvärden) efter nyår. Det blir istället upp till markägaren själv att hitta och registrera nyckelbiotoper. Skydda Skogen anser att detta kommer att leda till ökade avverkningar av skogar med höga naturvärden vilket går mot våra miljömål