Tajgablåstjärt. En fågel av orörda boreala barrskogar.

Skydda minst 30 % av den svenska skogen innan år 2030

Varför minst 30 procent? Skydda Skogen har tidigare framfört ett krav på att 20 procent av skogen skyddas. Men klimatförändringen och artutarmningen pågår snabbare än förväntat eftersom mänskligheten inte har tagit tillräckligt med åtgärdar för att hejda dessa. Jordens ekosystem behöver därför stärkas än mer för att kunna anpassa sig till utarmningen och klimatförändringarna. Detta kan illustreras till exempel genom granbarkborrarnas invasion i Europa. Även

Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Brevens tallskogar skyddas tack vare ideella krafter

Nu på lördag invigs reservatet Brevens tallskogar på cirka 1600 hektar. Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter om de höga naturvärdena för mer än 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd. Skydda Skogen inventerade området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en

Många hotade arter vid inventering av renbetesmark i Maskaure sameby

Medlemmar från Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen har inventerat naturskog på Maskaure samebys renbetesmarker söder om Arjeplog. Sveaskog vill avverka sammanlagt cirka 350 hektar. Många av skogarna har Maskaure sameby redan vid tidigare samråd sagt nej till om planerad avverkning. I skogarna finns många hotade och rödlistade arter, bland annat den sällsynta och akut hotade vedsvampen

Skogsbrukets skador på samhället

Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt

Ge en gåva

Vi är en ideell förening som genom gåvor får större möjlighet att driva vårt arbete med att skydda skogen. Sätt in valfritt belopp på Plusgiro: 504609-9 och skriv att beloppet avser en ”gåva”. Du kan även Swisha gåvor till 123 58 803 72 (eller använd QR koden). Använd inte Swish för att betala din medlemsavgift då