SPOK 2011 Intensive forestry

  Film om det intensiva skogsbruket i Skandinavien På 96 procent av den brukade skogsmarken i Sverige bedrivs kalhyggesbruk. Väldigt få träd lämnas. Det intensiva skogsbruket har lett till att mängden död ved har minskat. Skogsmarken utarmas på näring eftersom man tar bort allt mer i form av grenar och toppar. På senare tid har man också

Skänk en slant

  Gammelskogen  behöver ditt stöd! Domherre. Foto: Robert Svensson   Från en redan katastrofalt låg nivå fortsätter arealen gammelskog i Sverige att minska. För varje dag tar skogsmaskinerna ytterligare en tugga av den sista spillran. Ornitologer vittnar om att det har blivit märkbart tystare i skogen under de senaste åren. ArtDatabankens rödlista visar att många

Upprop för Karelens gammelskogar

  1,3 miljoner hektar hotat i Ryska Karelen Urskog i Ryssland. September 2011. Foto: Robert Svensson   Regeringen i den ryska republiken Karelen har nyligen föreslagit riva upp det tidigare avtalet om skydd av skog med höga naturvärden. De föreslagna förändringarna i planen för markanvändning utgör ett hot mot 1,3 miljoner hektar urskog och andra

Kampen gav resultat

  Änok räddat  Änokdeltat. Foto: Tor Lundberg   Efter ett stort engagemang från miljörörelsen och enskilda gav kampen till slut resultat. Skydda Skogen startade en kampanj och har lagt ned mycket arbete för att bevara urskogen i Änokdeltat med sin unika och otroligt vackra miljö. Här på skyddaskogen.se samlades 5000 namnunderskrifter in för att stoppa