Avveckla inte gränsen för svårföryngrad skog

Regeringen har lämnat en remiss om gränser i skogen till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås bl.a. att gränsen för svårföryngrad skog ska avvecklas och att tillståndplikten för avverkning i sådana områden ska ersättas med anmälningsskyldighet. Föreningen Skydda Skogen menar att konsekvenserna för natur- och kulturmiljövärden kommer att bli negativa om gränsen för svårföryngrad skog avvecklas. Det

Regeringen vill fördyra reservatsbildning med 25 procent

Expropriation innebär att samhället inlöser mark med tvång mot markägarens vilja. Det förekommer då det finns ett starkt samhällsintresse och det inte går att komma överens. Markägaren får då ersättning så att han blir fullt kompenserad ekonomiskt för sin förlust. Regeringens nya förslag om ersättning vid expropriation innebär att markägaren inte längre ska hållas skadeslös