Gröngöling. Foto: Mikael Schulin.

Hugg inte ner skogen – den är en nödvändig kolsänka

Våneviks gammelskog i Oskarshamn har varit orörd länge. Med tiden har den fått karaktär av urskog. Där växer ekar, grova tallar, stora aspar och och gamla granar. Denna skog med alkärr, döda och döende träd, träd med mulm och bohål, träd med märken efter blixtnedslag hyser fridlysta och hotade arter. Föreningen Våneviks gammelskog har inventerat

18 områden med skyddsvärd naturskog avverkningsanmälda eller avverkade

I somras, i den årliga Forskningsresans regi, inventerade Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jämtland – Härjedalen skogar i Västernorrland. Många skyddsvärda arter i dessa skogar rapporterades till Artportalen. Föreningarna har därefter informerat skogsbolagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om skogarnas höga naturvärden och skickat klagomål till FSC. Förhoppningen är att de skogar som inte redan var avverkade

Det finns gott om upptrampade stigar i det avverkningsanmälda friluftsområdet i Fallebo naturskog. Foto: Jan Brenander.

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Tätortsnära Fallebo naturskog i Oskarshamn är akut avverkningshotad och en väg för skogsmaskiner är planerad att dras in i området av Södra på måndag (26/9-2022). Flera miljöorganisationer säger nej till avverkningen och föreslår att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Den planerade avverkningen föregår också ett aktuellt FSC-klagomål som inte är färdigutrett än. Den avverkningsanmälda Fallebo

Halvårsmöte / medlemsträff Skydda Skogen 25-27 november 2022

Välkomna till Stjärnsund 25-27 november och Fridhems kursgård!Detta halvårsmöte är en mötesplats för Skydda Skogens medlemmar och ett forum för informella diskussioner, workshops, föredrag och exkursioner. Här kan du läsa om hur man blir medlem i föreningen. Stjärnsunds Skogsgrupp har bjudit in Skydda Skogen att tillbringa denna helg i Stjärnsund. Vi har tillgång till en

Skäckerfjällens naturreservat. Foto: Rolf Löfgren

Replik i SvD: Naturskydd planeras bäst av myndigheterna

Ska vi ha någon chans att uppnå våra miljö­mål behöver vi behålla myndigheternas proaktiva och professionella arbete med natur­skydd. Det skriver företrädare för Skydda Skogen i en slutreplik. I en replik till Skydda Skogens artikel 10/9 om ändrat arbets­sätt för naturvårds­myndigheterna anger LRF, som exempel på ofrivillighet gentemot markägarna, att staten exproprierar mark för att