Kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat pausas

Efter kritik mot de skötselåtgärder som Stiftelsen Tyrestaskogen utför i Tyresta naturreservat så har Stiftelsen tillfälligt pausat skötseln i naturreservatet. Tidigare har Skydda Skogen skrivit om skötselåtgärderna som Stiftelsen Tyrestaskogen utför och planerar i naturreservatet. Bland annat är det avverkningar av träd och gallringar med skogsmaskin i känsliga områden med rödlistade skogslevande arter. I början

Stiftelse planerar avverka träd i känsligt område i Tyresta naturreservat

Vid Källvretarna i Tyresta naturreservat ska Stiftelsen Tyrestaskogen utföra skötselåtgärder. De ska ta bort yngre träd för att främja äldre träd, enligt ett nytt tillägg i skötselplanen. Åtgärder som den ideella naturvården starkt ifrågasätter. Området som kallas för skötselområde B33 har aldrig maskiner avverkat i tidigare och består bl a av trädbevuxna gamla fuktiga slåtter-

Norrbyskogen i Haninge skulle bli naturreservat men exploateras nu istället

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Norrbyskogen, en oskyddad tätortsnära naturskog på 80 hektar nära Drevviken och Tyresta naturreservat i Haninge kommun, Stockholm. Kommunen lovade att göra naturreservat av Norrbyskogen redan på 80-talet men det har inte blivit av.  Förra året byggde markägaren Turbinen Entreprenad AB en skogsbilväg in i skogen och Stora Enso har sedan

550 forskare till EU: Klimatsmart skogsbruk är en bluff

550 forskare skriver i ett upprop till EU:s beslutsfattare att skogsavverkningen i EU måste minska. Det är nödvändigt för att mildra klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Forskarna skickar uppropet inför slutliga Brysselförhandlingar där EU:s lagstiftning om förnybar energi, skogsbruk och naturrestaurering fram till 2030 ska fastställas. ”Klimatsmart skogsbruk är en bluff”, säger David van