Naturskog med sällsynt skalbagge avverkningsanmäld i Ragunda kommun.

Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen har överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Östersund, eftersom Skogsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att bevara den djupsvarta brunbaggens livsmiljöer vid Soteberget. I skogen, som SCA tänker avverka, lever också 45 andra naturvårdsarter, fridlysta och rödlistade. Naturvårdsarter i den avverkningsanmälda skogen vid Sotenäsberget. Där det är lila växer orkidén knärot.

Varmt välkommen till Skydda Skogens årsmöte 8-10 mars, på Lindsbergs kursgård utanför Falun!

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt, där medlemmarna samlas, planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog. Under 2023 har föreningen har bland annat debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol, och lanserat skogsmonitor.se.

SCA får sitt FSC-certifikat förlängt trots alla överträdelser

Skogsbolaget SCA har FSC-certifikat som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Nyligen skickade Skydda Skogen 90 exempel på SCA:s överträdelser mot FSC-kriterierna till FSC och till bolagets certifierare DNV, som utför SCA:s certifiering. De 90 exemplen visar hur SCA har avverkat och planerar avverka skogar med höga naturvärden. Det är skogar som certifierade bolag och markägare

Skogsstyrelsen missar nästan alla fridlysta arter- Naturskyddsföreningen överklagar

Skogsstyrelsen missar nästan alla inrapporterade fridlysta arter i skogen, enligt en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Detta sker på grund av stora brister i Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda skogsavverkningar. Det leder till att skog med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas. Nu har Naturskyddsföreningen överklagat 40 av Skogsstyrelsens beslut gällande Sveaskogs avverkningsanmälningar för att få

Domstol tvingar Skogsstyrelsen att ta hänsyn till nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen måste fortsätta visa registrerade nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina digitala karttjänster och använda dem som ett underlag i tillsynen av skog. Det står klart efter en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Avregistrering av nyckelbiotoper på markägarens begäran kommer inte heller längre vara möjlig. 2021 slutade Skogsstyrelsen registrera nyckelbiotoper och markägare har