Forskare och organisationer i internationellt upprop för svensk skog

Idag när EUs skogs­direktörer träffas i Sverige går 260 forskare, samiska organisationer och mer än 60 miljöorganisationer – som tillsammans företräder miljoner engagerade medlemmar –  samman med krav om att skydda EU:s naturarv i norr. På swedishforestvision.org presenterar vi en holistisk vision för hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste förändras: 1) Implementera ett omedelbart

Södra Skogsägarna polisanmälda för flera artskyddsbrott

Skogsgruppen i Tjust har polisanmält Södra Skogsägarna för flera artskyddsbrott i Kalmar län, Småland. Tidigare skrev vi på Skydda Skogens hemsida om Södra Skogsägarnas upprepade artskyddsbrott när de avverkar skog med höga naturvärden i Småland. Nu är sex brott polisanmälda och ytterligare ett antal är dokumenterade och kommer att polisanmälas. (Rödlistning NT= nära hotad, VU=sårbar, EN=

Skydda Skogen till regeringen: Kalhyggesbruket är en skandal, låt det inte fortsätta!

I morgon röstar EU:s energiministrar om LULUCF gällande inlagring av kol i skogsmarken, något som Sverige tänker rösta mot. ”Skamligt och okunnigt”, anser Skydda Skogen som skickar en vädjan till regeringen att sluta blunda för den gigantiska miljökatastrof som pågår.  I brevet har föreningen med en lång lista på skogar i Sverige med höga naturvärden

Avverkad grov tall med 160 årsringar intill diket som gjorts både bredare och djupare i den avverkningsanmälda skogen väster om Bredsjöbäcken. Foto: A. Tas.

160-årig naturskog skövlas medan Länsstyrelsen handlägger misstänkt miljöbrott

Väster om Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun avverkas i skrivande stund en 120-160-årig barrblandskog med fridlysta fåglar. Avverkningen fortgår trots att Länsstyrelsen utreder en anmälan om olaglig  markavvattning och dikning i området. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Örebro län omedelbart inrättar interimistiskt (tillfälligt) förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom den avverkningsanmälda

SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”

FSC-certifierade SCA planerar avverka skogar med mycket höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att SCA fått information om att skogarna hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Nu begär Skydda Skogen att Länsstyrelsen inrättar avverkningsförbud i området. Även flera FSC klagomål har skickats