Kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen: Stoppa avverkningarna i reservatet

Medlemmar i Skydda Skogen och i Rädda Tyrestagruppen har skickat ett kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen för att stoppa Stiftelsens felriktade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat.  Många övergrepp har skett de senaste åren, bland annat gallring och avverkning av gamla och värdefulla träd. ”Vi är djupt missnöjda med den nuvarande skötseln i Tyresta naturreservat” skriver författarna till

En nygjord skogsbilväg är anlagd i området Vargtjärnen där SCA har avverkningsanmält över 200 ha skog. Foto: Forskningsresan 2022.

Rapport från Forskningsresan: Akut hotade skogar i Västernorrland

I somras uppdagade deltagare på Forskningsresan att Sveaskog och SCA planerade att avverka skogar med mycket höga naturvärden mellan Ånge och Stöde i Västernorrland. Närmare 2 400 fynd av naturvårdsarter påträffades, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, i både avverkningsanmälda och oskyddade skogar. Nu har en rapport skrivits om skogarna.  Naturskyddsföreningen och Skydda

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Stiftelsen Tyrestaskogen har avverkat i Tyresta naturreservat igen. Både gamla tallar och granar avverkades vid Kustleden tidigare under hösten och Stiftelsen fortsätter att avverka och gallra. En ny ändring i skötselplanen tillåter frihuggning kring tallar i områden som tidigare helt undantagits från skötsel. – De skadar naturvärdena, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen. Tidigare i höst

Avverkning i föreslaget naturreservat vid Byrum. Foto: Karin Wilhelmsson.

Skydda Skogen: Förbjud avverkning inom föreslaget naturreservat vid Byrum i Östergötland, Länsstyrelsen!

Flera nya avverkningar är planerade i det föreslagna naturreservatet vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skogen är ett toppobjekt för naturvård med totalt över 90 naturvårdsarter varav drygt 50 rödlistade arter. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Östergötland omedelbart inrättar interimistiskt förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom föreslaget naturreservat.  – Sedan Länsstyrelsen

Södra avverkade i somras skog som ingår i Länsstyrelsens föreslagna reservatsområde vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun. Foto: Karin Wilhelmsson.

Nya avverkningar i reservatsförslag vid Risten 

I somras upptäckte medlemmar i Naturskyddsföreningen att Södra återigen avverkat skog med höga naturvärden både i och utanför reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland. En av skogarna avverkades dessutom utan samråd med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Mer skog riskerar avverkning.  Skogen vid sjön Risten ansågs för några år sedan vara ett toppobjekt för naturvården med många rödlistade arter. Länsstyrelsen föreslog därför att inrätta ett naturreservat i området.