En nygjord skogsbilväg är anlagd i området Vargtjärnen där SCA har avverkningsanmält över 200 ha skog. Foto: Forskningsresan 2022.

Rapport från Forskningsresan: Akut hotade skogar i Västernorrland

I somras uppdagade deltagare på Forskningsresan att Sveaskog och SCA planerade att avverka skogar med mycket höga naturvärden mellan Ånge och Stöde i Västernorrland. Närmare 2 400 fynd av naturvårdsarter påträffades, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, i både avverkningsanmälda och oskyddade skogar. Nu har en rapport skrivits om skogarna.  Naturskyddsföreningen och Skydda

Bildtext: Kerrosmäki är en flerhundraårig tallskog med många mycket sällsynta arter och riklig förekomst av brandljud i levande tallar. Det är gott om torrakor och död ved på marken. Ett av Orsas mest skyddsvärda skogsområden. Tyvärr har kalavverkningar skett på berget vilket reducerat områdets storlek. Foto: Bengt Oldhammer.

Rapport: De sista skyddsvärda skogarna i Orsa  

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har inventerat de sista oskyddade naturskogarna i Orsa kommun. Några skogsområden avverkades under arbetets gång och flera är avverkningsanmälda. I rapporten ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” beskriver skogsgruppen 45 områden omfattande totalt ca 7 500 hektar som är i behov av skydd.   Av de 7 500 hektar som Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa inventerade utgörs ca 5 000 hektar av skog. Övrig areal

Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog.

Rapport med naturvårdsarter i hotad Våneviks gammelskog   

Oskarshamns kommun vill exploatera Våneviks gammelskog för villabebyggelse. Området har höga naturvärden som tydligt beskrivs och illustreras i rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog, utgiven av Föreningen Våneviks gammelskog. Rapporten är till mycket stor hjälp för alla som vill inventera skog och lära sig mer om naturvårdsarter. Rapporten Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog beskriver tydligt funna naturvårdsarter

7 av 10 tillfrågade personer vill att Sveaskog prioriterar miljömål framför vinst

7 av 10 tillfrågade personer anser att det statliga skogsbolaget Sveaskog bör prioritera att nå miljömål före att skapa vinst för staten. Detta enligt en ny SIFO-undersökning, beställd av Greenpeace.  Stödet för att prioritera de svenska miljömålen finns hos samtliga riksdagspartiers väljare, skriver Greenpeace. Bland socialdemokraternas sympatisörer vill till exempel omkring 80 procent att Sveaskog