Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 4. Knärot

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art. Knärot är en orkidé med väldoftande vitgula, liksom håriga, blommor. Den är rödlistad som sårbar och kan växa i hela landet, utom längst i norr och längst i söder. Tiden är lång från det knäroten börjar växa till att den blommar, upp till tio

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 3. Garnlav

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Garnlav är rödlistad som nära hotad och är även en signalart och en typisk art. Den är gulgrå och beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla och ostörda skogsmiljöer, enligt Artfakta. Garnlaven har svårt att sprida sig och är därför känslig för rationellt

talltita, svart och vit, nära hotad art

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 2. Talltita

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Talltitan har minskat kraftigt under de senaste 30 åren och är rödlistad som nära hotad. Det finns flera studier som visar att talltitan är känslig för gallring och inte överlever när dess livsmiljö kalavverkas. Talltitan föredrar större sammanhängande barrskogar, och finns i både tallskog som granskog och

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 1. Grön sköldmossa

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art. Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är en fridlyst art som är skyddad enligt Artskyddsförordningen §§ 8 och 15. Den växer på död eller döende ved och ibland också på levande träd med svampar eller döda träddelar. Främst i barrträdsmiljöer. Skogsavverkning och bristen på död

Skydda Skogen skickar FSC klagomål på Sveaskogs planerade avverkningar i naturreservat Hedlandet

FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka flera skogar som är viktiga för både den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat nära Hjälmaren, Eskilstuna kommun. Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp i Naturskyddsföreningen har inventerat några av skogarna och nu skickat in ett FSC klagomål. Det är det andra FSC klagomålet som Skydda Skogen skickar