Fastighetsverket: Betala, annars hugger vi!

”Statens Fastighetsverk (SFV) kräver ett snabbt regeringsbeslut om vilka av verkets skyddsvärda skogar som ska bli reservat. Får verket inte det, kommer dessa skogar att avverkas under hösten. Detta framgår av ett brev från verket till regeringen som Naturskyddsföreningen tagit del av. – Fastighetsverkets hotfulla agerande är allt annat än ansvarsfullt och ligger på gränsen

Stubbrytning – ett hot mot den biologiska mångfalden

Ny WWF-rapport: ”Trycket på den svenska skogen ökar och riksdagens miljömål ”levande skogar” kommer inte att nås. Enligt en färsk WWF-rapport underskattas riskerna med stubbrytning för den biologiska mångfalden. WWF anser därför att stubbrytning även i fortsättningen endast bör tillåtas i begränsad försöksverksamhet. I morgon förväntas Skogsstyrelsen fatta ett principiellt viktigt beslut om att tillåta

Skogssverige: Skogsstyrelsen öppnar för allmän stubbrytning

”Skogsstyrelsen har utrett vilka miljöhänsyn som ska gälla vid stubbskörd och har beslutat att slopa den tidigare gränsen på högst 2000 hektar per år. Skogsstyrelsens beslut kommer enligt WWF att innebära att det finns små lagliga möjligheter till att begränsa stubbrytning. Detta trots stora kunskapsluckor om konsekvenserna och de sannolika skador på den biologiska mångfalden