Kärrtorps östra skog: Stadsnära våtmarksskog hotad av exploatering trots 72 naturvårdsarter

Kärrtorps östra skog, i Kärrtorp i södra Stockholm är en stadsnära lövskog på cirka 7 hektar, till stor del våtmark med inslag av hällmärksskog. 72 naturvårdsarter har ideella inventerare observerat varav 17 rödlistade arter, t ex mindre hackspett (NT), grodor och fladdermöss.  600 bostäder och vägar vill Stockholms Stad bygga i skogen men för att

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter:23. Sårläka

Sårläka (Sanicula europaea) är en signalart, dvs den indikerar höga naturvärden och är knuten till flera skyddsvärda biotoper som lövlundar och kalkbarrskogar, skriver Nitare i Skyddsvärd Skog (2019). Sårläkan har mörkgröna, läderartade blad som är vintergröna vilket gör att man kan hitta den även på vinterhalvåret om det inte är snö. Den är lätt att

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts: Gallringar, avverkning av gamla träd och lågor tas bort

På flera ställen där Stiftelsen Tyrestaskogen har utfört skötselåtgärder i Tyresta naturreservat har de underröjt skog, gallrat bort gamla tallar och granar och tagit bort grov död ved (lågor) utan att inventera skogarna innan. Nu har ändringar gjorts i skötselplanen som innebär att Stiftelsen kan gå in var som helst i reservatet och ”frihugga” tallar

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 22. Ullticka

Ullticka är en vedsvamp rödlistad som nära hotad (NT) och är lätt att lära sig känna igen. Ullticka kan en hitta i en mossig granskog på undersidan av nedfallna granstockar som ligger något upplyfta från marken. Svampen har minskat starkt eftersom de skogar som den trivs i har avverkats och avverkas fortfarande. Om inventerare hittar

Kalender med hotade skogslevande arter: 21.Tretåig hackspett

Tretåig hackspett är rödlistad som nära hotad (NT). Den är även en prioriterad art i Skogsvårdslagen, fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och en Typisk art. Den tretåiga hackspetten lever i både barrskogs- och lövskogsmiljöer och den hackar efter föda på döda eller döende träd. Framtidsutsikterna bedömer man som dåliga, bl a  eftersom skogslandskapet är för