Hållbart skogsbruk?

För närvarande är skogsbruket inte långsiktigt hållbart med avseende på biologisk mångfald. (Naturvårdsverket 2010. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. Rapport 6389) 37% av alla avverkningar hade negativ påverkan på hänsynskrävande biotoper och alltså inte når upp till lagens krav i taxeringen, Skogsstyrelsens hänsynsredovisning (Pressmeddelande 11 april 2011). 43% av kända forn- och kulturlämningar

Avverkning av värdefull skog

Cirka 500 hektar nyckelbiotoper (skogar med höga biologiska värden) avverkas årligen, varav ungefär 1/3 är kända och registrerande, och övriga okända. (FU Levande skogar 2015)  Ytan av årligen avverkade kända nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden har vid satellitbildanalys uppskattats till ca 2000 hektar/år (FU Levande skogar 2015) 3/4 av rödlistade skogsarter minskar pga omvandlingen

Ekonomi i skogen

Skogsnäringens totala produktionsvärde uppgick till 198 miljarder kronor år 2009 (http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/) Skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde utgjorde 2,7 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2007.  (http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/Virket-fran-skogen/) För jämförelse: i Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,5 miljarder kronor eller 7,0 procent till 281,7 miljarder kronor under 2015. (Tillväxtverket, https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomi–och-sysselsattning.html)