Varför lägger Världsnaturfonden (WWF) många miljoner på vissa kampanjer men knappt en krona på andra angelägna miljöproblem och vilka faktorer är avgörande för organisationens ställningstaganden i olika avseenden?

Sådana övergripande beslut som fattas av de som sitter i toppen av WWF har granskats i relation till den bakgrund dessa personer har. Ingen annan miljöorganisation har en så stark tradition av att rekrytera in personer med en bakgrund inom skogsnäringen till ledande positioner inom organisationen som Världsnaturfonden. Få beslut organisationen tar går på tvärs med den svenska skogsnäringens intressen. När det gäller WWF framträder också ett tydligt mönster där pengar från näringsliv leder till frånvaro av kritik vid grova övertramp, olika miljöproblem samt avverkningar av urskogar som organisationens givare gör sig skyldiga till. Sammanfattningsvis kan man konstatera att storföretagens, skogsnäringens och WWF:s agenda när det gäller skog och klimat är slående lika varandra. Om man vill hårdra det skulle man kunna misstänka att storföretagen och skogsnäringen sätter agendan för WWF:s ställningstaganden.

Från WWF är det väldigt tyst när det gäller avverkning av svenska gammelskogar och den utarmning av biologisk mångfald dessa avverkningar leder till, samtidigt som man bedriver stora kampanjer mot avverkningar av tropiska skogar.

Man uttalar sig även positivt för det miljöcertifieringssystem som finns för skogsbruk FSC (Forest Stewardship Council) trots att skogsbolagen bryter mot gällande regelsystem och skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn vid ungefär var tredje avverkning (enligt Skogsstyrelsens årliga polytaxinventering).

Sedan 2002 har WWF tagit emot 150 miljoner kronor från IKEA som med hjälp av sitt skogsbolag Swedwood avverkar urskogar i Ryssland. WWF har heller inte fört fram någon som helst officiell kritik mot dessa avverkningar.

Den 1 november tillträdde Håkan Wirtén, jägmästare och tidigare skogschef på Skogsstyrelsen tjänsten som generalsekreterare på Världsnaturfonden.

-Håkan Wirtén har ju en bakgrund inom skogsbrukssektorn kan man säga. Är valet av honom kopplat till denna bakgrund?

-Nej, jag upplever det snarare som en nackdel med tanke på att jag har en liknande bakgrund, säger  Björn Hägglund, styrelseordförande för WWF.

-Hur har valet av Håkan Wirtén gått till?

-Vi har haft många sökande och utfört test och liknande. Han föll helt enkelt ut som den bäste. Det var inte mer komplicerat än så, en helt vanlig anställningsprocess.

-Hur ser ni på det faktum att Wirtén har uttalat sig positivt för en ökad intensifiering av skogsbruket med hänvisning till att det skulle vara bra för klimatet?

-Då har han ju jobbat på regeringens uppdrag för att verkställa en politik som då gäller. Nu har han ju ett annat uppdrag.

 

 

Mariann Eriksson, informationschef på WWF kommenterar rekryteringen av Håkan Wirtén med att man har tittat på alla hans egenskaper och vägt samman dom.

-Vi är jätteglada och jättenöjda och är helt övertygade om att det kommer att gå jättebra. Han har stor kompetens vad det gäller ledarskap och är insatt i samhällsfrågor, men visst behöver han lära sig mer på miljöområdet och när det gäller klimatfrågan.

-Anser WWF också att ett intensivt skogsbruk skulle vara bra för klimatet?

-Där är det så att vi vill inte offra skogen på det sättet utan ett hållbart skogsbruk är den enda lösningen både för den biologiska mångfalden och för företagen.

-Ledande naturvårdsforskare och den nationella rödlistan över skogslevande arter beskriver väl ganska entydigt att Sverige inte kommer att nå miljömålet om att alla inhemska arter kommer att kunna finnas kvar i livskraftiga bestånd, inte minst på grund av det intensiva skogsbruk som bedrivs. Tror ni att man kommer att nå miljömålet och vad behövs för att man ska nå det?

-Man måste göra mycket mer och det gäller alla sektorer i samhället för att vi ska nå en gynnsam ekonomisk tillväxt och samtidigt kunna ha en biologisk mångfald.

-Svenska FSC har ju fått mycket kritik från de flesta svenska miljöorganisationerna för att inte hålla måttet vad det gäller miljöhänsyn. Både Sveriges största medlemsbaserade organisation Naturskyddsföreningen och vår största miljö- och ungdomsorganisation Fältbiologerna har ju lämnat FSC i protest samtidigt som Greenpeace Norden och föreningen Skydda Skogen är djupt kritiska till certifieringen. Vad tror du det beror på att det finns en sådan skillnad mellan era bedömningar av certifieringen och de bedömningar som görs av organisationer som bedriver fältinventeringar och granskar hur man från skogsbolagen lever upp till regelverket för certifieringen?

-Du får fråga dom varför de hoppar av. Vi jobbar med näringslivet och tror att det är den enda vägen fram. Vi måste se det hela från ett globalt perspektiv och kan inte bara se till Sverige. FSC är det bästa system som finns idag och vi tror på det.

-Hur kommer det sig att skogsbrukets nyhetsorgan som tidningen Skogen, Tidningen ATL och nyhetsportalen SkogsSverige lyft nyheten om att en skogsman ska ta över ledningen för WWF, medan det har varit helt tyst från naturvårdssidan?

-Jag vet inte vad jag ska säga om att det är tyst från miljöorganisationerna. Det får du fråga dom om.

 

bild_wwf-artikel_litenDet FSC-certifierade bolaget Stora Enso har avverkat på det FSC-certifierade skogsbolaget Bergviks mark. Norra värmland, aug 2010.

Foto: Robert Svensson

 

Linda Berglund, skogshandläggare på WWF och expert på svensk skog tycker inte att WWF har någon tradition av att rekrytera personer från skogsnäringen in i toppen av sin organisation.

-Det är väl bara Björn Hägglund, annars är det ju inte direkt  någon från skogsnäringen. Kanske Monika Stridsman, men hon hade ju en bakgrund från båda sidorna, dels från Naturvårdsverket och dels från skogsnäringen. När det gäller Håkan Wirtén vill inte Linda Berglund ha någon åsikt med hänvisning till att det ligger utanför hennes mandat att kommentera enskilda rekryteringar.

Att man från WWF:s sida upplevs som ganska tysta när det gäller avverkningar av gammelskogar i Sverige, menar Linda Berglund, beror på att man har fokuserat på intensifieringen och att det är en resursfråga var man vill lägga sitt fokus. Någon koppling mellan WWF:s fokus och ställningstagande i olika frågor och vilka personer som finns i toppen av organisationen ser inte Linda Berglund.

-Vår styrelseordförande lägger sig inte i vår verksamhet eller sakfrågorna.

Björn Lyngfelt, informationsdirektör vid skogsbolaget SCA, kontaktades för att företrädare för skogsnäringen skulle få ge sin syn på saken.

-Håkan Wirtén ska ju tillträda som generalsekreterare för WWF. Har du några tankar kring det?

-Jag pratade alldeles nyss med hans bror Stefan Wirtén som jobbar här på SCA. Håkan är ju väl insatt i skogsfrågor. Nu ska han ju jobba för WWF och företräda deras intressen.

-Hur ser du på att man från WWF:s sida har en tradition av att rekrytera personer med en bakgrund i skogsnäringen?

-Det är bra att få in folk med ett annat perspektiv. Vi väntar oss inte att han ska vara mjukare i ryggen. Håkan kommer ju att driva WWF:s linje, men han har ju med sig att han vet hur skogsbruk fungerar. Kunskap är ju bra och då blir det ju lättare att komma framåt i och med att han vet vad han talar om.

 

”Han kan ju inte driva en linje som strider mot WWF:s men inte heller en linje som strider mot hans egen övertygelse. Förhoppningsvis ligger dessa båda linjer väldigt nära varandra.”

 

-Hur ser du på att Håkan Wirtén i egenskap av skogschef har propagerat för en ökad intensifiering av skogsbruket?

-Han får väl se över sin dagordning. Han kan ju inte driva en linje som strider mot WWF:s men inte heller en linje som strider mot hans egen övertygelse. Förhoppningsvis ligger dessa båda linjer väldigt nära varandra.

Daniel Forsberg, ansvarig för skogsbruk på Stora Enso har inga synpunkter på vilka de ideella organisationerna väljer att sätta på ledande positioner.

-Hur ser du på att WWF samarbetar med skogsbolag?

-Ett brett och tvärvetenskapligt samarbete är en bra grund att stå på, när vi gemensamt ska forma framtiden för Sverige, Europa och globalt. Vi tror att samverkan kring frågor är en förutsättning för en produktiv utvecklingsprocess och detta förutsätter en förtroendefull dialog. Vi vill däremot inte recensera andra organisationer med avseende på detta.

Staffan Norin, uppdragschef på Skogsstyrelsen tycker att Håkan Wirtén har propagerat för ett hållbart skogsbruk med både en hög ambition när det gäller föryngringar och en hög ambition när det gäller miljöhänsyn.

-Skogsstyrelsen har ju fått kritik för att produktionsfrågorna i praktiken gått före miljön, hur ser du på det i förhållande till att WWF rekryterar från just Skogsstyrelsen?

-Så kan man ju uppfatta den politik Skogsstyrelsen är satt att sköta. Vi får också kritik från skogsnäringen att vi alltför ensidigt drivit miljöfrågorna och inte tillräckligt tydligt betonat produktionsfrågorna. Det var en kritik bland annat i media från exempelvis enskilda tjänstemän när Göran Enander, som ju kom från Naturskyddsföreningen, var generaldirektör.

-Har den kritiken lagt sig nu då, under Monika Stridsmans ledning?

-Det är väl för tidigt att säga. Det är väl något som visar sig över tid.

Klas Ancker, Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) menar att man knappast valt Håkan Wirtén för att han är någon miljönisse.

-Jag har svårt att tro att han inte tar med sig sina tidigare värderingar in i WWF. Sedan kanske han är en duktig organisatör och chef, men det är en annan sak.

-Jag känner inte Håkan Wirtén som någon miljökämpe och jag är inte ett dugg förvånad att WWF väljer en person som honom, säger en person som arbetar inom naturvård på Skogsstyrelsen och därför vill vara anonym.

 

”WWF säljer glasvaser och lurar barn att sälja almanackor, ett reklamföretag där kungen sitter som ordförande.”

 

-Det ligger helt i linje med de tidigare generalsekreterarna man har haft. Att han helt plötsligt skulle ha fått ett brinnande engagemang för miljöfrågor och utrotningshotade arter har jag svårt att tro. WWF säljer glasvaser och lurar barn att sälja almanackor, ett reklamföretag där kungen sitter som ordförande. Det sitter duktigt folk på kontoret i Solna som både vill och kan göra nytta, men organisationen är ingen miljörörelse utan mer en affärsrörelse. De låter och hörs mycket men det kommer inte ut så mycket i slutändan.

Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen vill inte gärna recensera andra miljöorganisationer men konstaterar att ledningen alltid påverkar en organisation.

– WWF har kommit med positiva bidrag i form av rapporter i samarbete med seriösa skogsforskare, men de är alldeles för tysta i den offentliga debatten när det gäller vad som händer med den svenska gammelskogen, säger Viktor Säfve, ordförande i föreningen Skydda Skogen.

Klas Ancker sitter med i standardkommitténs miljökammare inom FSC som representant för MJV. Där finns även SOF (Sveriges Ornitologiska Förening) och WWF representerade. Man förhandlar nu om giftbesprutning av plantor i skogsbruket. Frågan är om giftbesprutning ska vara tillåten inom ramen för FSC. Klas Ancker menar att WWF är den svaga länken i arbetet.

-Vi från MJV hävdar ju att gifterna ska bort och det verkar som att vi har fått med oss SOF på vår linje. Gifter behövs inte utan det går alldeles utmärkt att bedriva skogsbruk och även få plantorna att överleva utan några gifter. Det är skogsbruket självt som skapat problemet med sina kalhyggen.

-Det kan mycket väl vara så att den hållning WWF intar när det gäller det svenska skogsbruket och vilka ställningstaganden man gör inom FSC har att göra med vilka personer som sitter i föreningens topp och vilken bakgrund de har. WWF tar ju emot stora summor pengar och man biter ju inte gärna den hand som föder en, säger Klas Ancker.

På frågan om hur WWF ställer sig till giftanvändning inom FSC i de förhandlingar som nu pågår svarar Per Larsson, skogshandläggare på WWF att ”några förhandlingar är det väl inte.”

-Tidigare har vi drivit frågan att man ska komma bort från gifter i skogsbruket, det är inget snack om den saken.

-Så du menar att det inte pågår några förhandlingar?

-Den svenska FSC-standarden tillåter inte giftbesprutning, däremot kan man söka dispenser om man anser sig ha särskilda skäl, vid exempelvis snytbaggeangrepp.

-Ungefär 100 miljoner plantor per år giftbehandlas ju nu mot snytbaggeangrepp och det är väl bland annat ni som sitter i FSC:s miljökammare som beslutar om vad som ska gälla och om dispenser överhuvudtaget ska tillåtas inom ramen för FSC?

-Om  du frågar mig hur vi kommer att rösta i kommande förhandlingar så kan jag inte svara på det nu.

Svenska FSC:s styrelse tog på sitt möte den 20 oktober ställning till åtta ansökningar om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. Dispens beviljades för tre sökande. Klas Ancker, MJV, reserverade sig mot styrelsens beslut att lämna dispens till dessa tre certifikatsinnehavare.

-WWF tar ju emot stora summor pengar och har till exempel sedan 2002 tagit emot 150 miljoner kronor från IKEA.  Är det något som påverkar er i olika ställningstaganden tycker du?

-Nej, jag ser inga problem i det, säger Per Larsson.

-Så du tycker inte att det är några problem att framföra kritik mot IKEA när deras skogsbolag Swedwood avverkar urskogar i Ryssland?

-Nu jobbar inte jag med den frågan så det får du ta med våran informationschef Mariann Eriksson.

Mariann Eriksson har inte velat svara på den frågan.

Skydda Skogen har under ett par veckors tid i oktober 2010 varit på plats i Ryssland där Swedwood avverkar skog i västra Karelen nära gränsen mot Finland.

-Det fanns inte en enda skog som vi besökte som inte var riktigt fin med höga naturvärden. Det är skogar som skulle bli nationalparker här i Sverige, säger Daniel Rutschman, Skydda Skogen.

– Där går Swedwood nu medvetet in i stora sammanhängande gammelskogsområden och hugger. Det här är de sista resterna av den västliga taigan när det gäller tallskog. Sådana här områden finns ingen annanstans i hela världen. I travarna efter avverkningarna ligger stockar från 600-åriga träd.

Enligt Daniel Rutschman riktar WWF ingen kritik mot detta utan väljer tvärtom att försvara Swedwood och IKEA.

-De är fullt medvetna om vad som pågår för det här rör sig inte om några tveksamma fall, men de väljer aktivt att inte ”veta”.

-Det är allvarligt att en miljöorganisation skyddar svenska näringsintressen, säger Viktor Säfve.

Undertecknad ringde upp Håkan Wirtén den 22 oktober 2010 för att ställa några frågor med anledning av att han den 1 november 2010 tillträder som generalsekreterare för WWF.

-Jag skulle vilja ställa lite frågor om varför du har sökt jobbet som generalsekreterare för WWF  och om dig – vad du har för syn på skogsfrågor och skogspolitiken – och så vidare.

-Om du vill ställa frågor angående WWF får jag hänvisa dig till Peter Westman, eftersom jag ännu inte tillträtt min nya tjänst som generalsekreterare.

-Då kanske jag kan få ställa några frågor till dig i egenskap av skogschef på Skogsstyrelsen. Jag har pratat med flera personer där som jobbar med naturvård. De är väldigt kritiska till regeringens skogspolitik och menar att de miljömål som riksdag och regering förbundit sig till inte kommer att nås. De menar att alldeles för lite resurser anslås för att det ska vara möjligt.

-Hur ser du på regeringens förda skogspolitik?

-Vad jag har för personliga åsikter har inget med saken att göra i nuläget. Om du vill ha svar på frågor som rör Skogsstyrelsen så finns det ju folk där som kan svara på det. Du förstår att jag är fortfarande anställd på Skogsstyrelsen och i dagsläget svarar inte jag på några frågor. Du får ha respekt för det. Du förstår varför kanske?

-Nej, vill du utveckla det?

-Du vill fråga mig i min egenskap för ett jobb jag inte har börjat än medan jag fortfarande är anställd på ett annat. Det blir väldigt konstigt.

-Det kom ju ett pressmeddelande redan den 27 augusti med information om att du ska tillträda som generalsekreterare.  Där fanns ditt telefonnummer för att man skulle kunna ringa dig om man hade några frågor.

-Jo precis, och jag ju har svarat på massa frågor.

-Jag har inte ringt tidigare.

-Nej, du passade aldrig på.

-Jag visste inte att det var någon tidsgräns. Du har ju inte tillträtt än.

– Nej, vad är det du vill veta?

-WWF har ju en tradition av att rekrytera personer till toppen av sin organisation som har en bakgrund inom skogsnäringen och det får man väl ändå säga att du har. Tror du att det är något som påverkar vilken syn WWF har och hur man tar ställning i olika frågor?

-Nej, det tror jag inte generellt sett. Det är en organisation som har en uppgift och en strategi att fullfölja och det är ju min uppgift som generalsekreterare att jobba för det helt enkelt. Sedan att jag har en skoglig grundutbildning kan ju ha en betydelse för min förståelse i vissa frågor. Jag har ju mer att lära mig i andra frågor än när det gäller skogen förstås.

-Det finns ju många som är kritiska till att WWF är ganska tysta när det gäller avverkningar av gammelskogar i Sverige samtidigt som man bedriver stora kampanjer när det gäller avverkningar av tropiska skogar. Du tror inte att det har något att göra med vilka personer som sitter i toppen av WWF?

-Jag hör ju att du hela tiden leder tillbaka till samma fråga. Jag tycker inte att du visar respekt för mig i det här läget.

ROBERT SVENSSON