Kolets kretslopp, läs mer på sidan Klimatet och skogen. Bild: Lisa Larsson

Kraftigt missvisande värden har rapporterats in till EU om hur mycket kol som binds i den svenska skogsmarken. Detta för att kunna avverka mer skog. Något som C, L, M, KD och SD har drivit igenom denna vecka i riksdagens miljöutskott. Skydda Skogen är mycket kritiska.  

-Detta är tvärtemot den hållbarhet som Sverige borde stå för. Vi är mitt i en klimatkris och allt fler skogslevande arter är rödlistade och hotade. Att då förespråka ökad avverkning tyder på stor okunnighet och cynism. De kolsänkor som finns i de boreala skogarna måste skyddas inte avverkas. Ökad avverkning ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser och undanträngning av arter, säger David van der Spoel från Skydda Skogen.

Riksdagens miljöutskott förespråkar att högsta möjliga avverkningsnivåer ska ligga till grund för rapporteringen av kolsänkor inom klimatramverket Lulucf, istället för historiska data om skogsavverkningar. Därmed kan de beräkna att upptaget av kol från skogsbrukssektorn minskar mellan 2021 och 2025 i den klimatpolitiska kalkylen. Eftersom en stor del av tillväxten sker i skogar som inte är avverkningsmogna enligt skogsvårdslagen kommer avverkningen ske i just de naturskogar som bör undantas från skogsbruket helt.

Svenska skogsnäringen har också länge hävdat att de avverkar mycket mindre virkesvolym än den årliga tillväxten. Men, enligt Skogsstyrelsens expert inom området, Svante Claesson, stämmer detta inte. I en intervju publicerad i SLU-tidskriften Skog och Framtid säger han: ”Så nu avverkar vi i princip hela den årliga tillväxten på den mark som är tillgänglig för virkesproduktion”. Detta beror på att även den växande volymen inom den befintliga och eventuellt framtida naturhänsynen och inom de frivilliga avsättningarna har räknats in av skogsnäringen, trots att de lovat att inte avverka denna areal eller virkesvolym i framtiden. 

EUs medlemsländer har tidigare enats om regler om den så kallade ”skogliga referensnivån”, för att försöka bibehålla kolsänkorna. För att göra detta har alla medlemsländer fått i uppdrag att skicka in information om hur stora kolsänkorna för skogsmarken var under början av 2000-talet. Denna nivå ska vara en viktig utgångspunkt för uppskattningar om kolsänkan ökar eller minskar. Sverige har ”fuskat” genom att lämna felaktiga siffror.

-Sverige fifflar med siffror och förespråkar ökad avverkning. Detta är att lura folk och andra länder att tro att Sverige för ett klimatvänligt och hållbart skogsbruk. Samtidigt som majoriteten av naturvårdsforskningen säger att kalavverkningar orsakar stora växthusutsläpp och att kolsänkor bildas under lång tid ifall skogar lämnas orörda. Världen är inne i en klimatkris som håller på att spåra ur utom kontroll, att i det läget förespråka ökad skogsavverkning är helt sinnesrubbat, säger David van der Spoel från Skydda Skogen. 

Enligt en vinnande motion som Skydda Skogen har skrivit till Klimatriksdagen under 2018 så måste det motsatta ske-  att incitament för skydd av kollager utreds och tillämpas.

Naturskyddsföreningen är också mycket kritiska och ska uppmärksamma EU-kommissionen på felaktigheterna i beräkningarna. Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen säger i ett pressmeddelande:

 – Naturskyddsföreningen kommer att uppmärksamma EU-kommissionen på felaktigheterna i beräkningarna. Vi har goda förhoppningar om att vi får kommissionen med oss på att inte låta den svenska skogsindustrin komma undan med det här under förevändning att det här skulle vara bra för klimatet. 

 Läs mer om skogen och klimatet på hemsidan.

Av Kristina Bäck