”Hur ser utvecklingen för fågelfaunan ut? Vad sker med nyckelbiotoper och andra värdefulla områden i skogslandskapet? Hur ser skogens struktur ut nu med avseende på olika variabler jämfört med tidigare decenniers skog?”

Läs mer här