I takt med att omarronderingen av skogsmark blir klar i delar av Dalarnas län bedömer Skogsstyrelsen att avverkningstakten kommer att öka, i många fall i nära anslutning till tätorter och byar. Vi vill därför lyfta vikten av dialog och samråd med närboende, behovet av god planering och en aktiv miljöhänsyn och samtidigt visa på möjligheterna med andra avverkningsmetoder än kalhyggesbruk.

Läs hela debattartikeln här