Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Danske Bank förespråkar biobränsle från skogen- inte alls hållbart, menar Skydda Skogen

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius – Flickr, CC BY 2.0

”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Danske Bank att en ökad produktion av biobränslen krävs för att klara klimatmålen och för att minska utsläppen i fordonsflottan med 70% till 2030, enligt riksdagens mål. Palmolja som biodrivmedel har fått kritik, därför är inhemsk produktion från skogen en attraktiv lösning. Företag som SCA, Stora Enso, Södra, Rottneros, Domsjö och Nordic Paper är några exempel på skogsindustrier som står inför storskaliga satsningar på biodrivmedel från skogen, skriver Danske Bank.Skydda Skogen är oroad över denna utveckling och dess konsekvenser. David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen kommenterar:

-Det är oroade eftersom biobränslen från svenska skogen inte är koldioxidneutrala. Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen.

Den biologiska mångfalden hotas om de sista oskyddade naturskogarna i Sverige avverkas för att bli biobränslen, menar föreningen. Dessa skogar gör mer nytta om de får stå och vara kolsänkor och samtidigt bevara den biologiska mångfalden som finns i en skog. 

-Den kvarvarande naturskog som finns i Sverige behöver skyddas, inte avverkas. Både för klimatet och för den biologiska mångfalden, idag är hundratals skogslevande arter rödlistade. Vid avverkning avges koldioxidutsläpp då det kol som träden bundit i marken frigörs. Sen avges koldioxid igen vid förbränning av biobränslet. Alltså är inte biobränslen koldioxidneutrala som de påstår, säger David van der Spoel.

I ett öppet brev till EU parlamentet i januari 2018 varnar närmare 800 forskare för att biobränslen kan ge större kolutsläpp än fossila bränslen. Forskarna skriver bland annat följande i det öppna brevet: 

”Even if forests are allowed to regrow, using wood deliberately harvested for burning will increase carbon in the atmosphere and warming for decades to centuries –as many studies have shown –even when wood replaces coal, oil or natural gas. The reasons are fundamental and occur regardless of whether forest management is “sustainable.” Burning wood is inefficient and therefore emits far more carbon than burning fossil fuels for each kilowatt hour of electricity produced.”

Forskarna menar att Europas skogar inte heller kommer att räcka till för att ersätta kol och olja:

”More than 100% of Europe’s annual harvest of wood would be needed to supply just one third of the expanded renewable energy directive”.

Men nyckeln till målet om en fossiloberoende fordonsflotta ligger inte i eldrift, skriver Danske Bank: ”Majoriteten av de bilar och lastfordon som i dag säljs har förbränningsmotorer och en lång livslängd vilket innebär att de kommer rulla på vägarna många år framöver. Den stora potentialen finns därför i svartluten, skogsbolagens restprodukt, där det enligt banken finns ett behov av att förbereda en ökad utvinning”.

Skydda Skogen menar att vi måste minska vårt bilåkande och minska fordonsflottan väsentligt för att klara klimatmålen. Eldrivna fordon kan vara en del av lösningen. Danske Bank och näringslivet räknar inte med det. De räknar med fortsatt tillväxt och ”business as usual” där biobränslet ersätter oljan, men det går inte ihop med klimatmålet eller med de planetära gränserna. Läs mer om klimatet och skogen här

Källor: Danske Bank, Forskarnas brev till EU-parlamentet