Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt i Altinget: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper

En ny rapport från miljöorganisationerna Skydda Skogen och Greenpeace visar att statliga Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper: skogsområden som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Detta bekräftar hur nödvändigt det är att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de kan börja sätta naturen först.

Skogsstyrelsen sköter inventering och registrering av nyckelbiotoper på privata skogsägares marker, men de stora bolagen sköter detta själva. Jämförelser av underlag från olika tillfällen visar att sedan januari 2015 har Sveaskog avregistrerat nyckelbiotoper på totalt ca 2 000 hektar. Vi har inventerat ett stickprov av dessa. Resultaten visar att dessa skogar fortfarande har höga naturvärden med många rödlistade arter, och Sveaskog verkar sakna kompetens eller vilja att respektera detta. 

Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. Det skogsbolag som vi alla äger genom staten borde ta stor hänsyn till detta. 

Sveaskogs arbetssätt försvårar också avsevärt Sveriges möjligheter att nå miljömålet ”Levande skogar” och våra internationella åtaganden enligt EU:s Art- och habitatdirektiv och FN:s konvention om biologisk mångfald. Detta eftersom endast ca 5% av den produktiva skogen har ett långsiktigt skydd och målet är minst 17%. 

Idag skyddar Sveaskog en förbestämd del av sin mark, och om ny värdefull skog upptäcks prioriteras en redan känd skog ned. Nyckelbiotoper är enligt Sveaskogs egna policy ”ej utbytbara”, vilket betyder att de inte ska kunna avregistreras eller återtas till produktion för att kunna avverkas. Vår rapport visar att Sveaskog bryter mot denna policy och mot löftet till alla kunder som köper FSC-certifierade skogsvaror i tron att de inte kommer från skövlade naturskogar med höga naturvärden. Vi är övertygade om att anledningen är att Sveaskogs vinstkrav från staten gör att företaget prioriterar att hugga ner skyddsvärda naturskogar snarare än att låta dem stå kvar. När dessa skogar faller går vi miste om en del av vårt naturarv, ett arv som vi inte kan få tillbaka på mycket lång tid. Kanske aldrig, eftersom många av arterna i dessa ekosystem riskerar att dö ut. 

När naturskog kalavverkas, vilket är den vanligaste avverkningsmetoden, så frigörs också enorma mängder koldioxid från marken till atmosfären. Koldioxidskulden tar lång tid att betala tillbaka: det tar hundratals år innan skogen har växt upp och har byggt upp ett lika stort kollager igen. Sveaskogs nuvarande arbetssätt riskerar med andra ord både vår naturmiljö och vårt klimat. Det är helt orimligt att vårt gemensamma skogsbolag, som ska förvalta skogen åt oss, våra barn och våra barnbarn har denna kortsiktiga affärsmodell. 

Våra organisationer, tillsammans med hela den samlade miljörörelsen, driver just nu kampanjen Vår skog som syftar till att Sveaskogs vinstkrav ska tas bort, att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk. Vår rapport bekräftar hur nödvändig kampanjen är och därför kräver vi också att Sveaskog slutar att avregistrera nyckelbiotoper. 

Du kan ta del av rapporten med inventeringsresultaten här.

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen

Lina Burnelius, Projektledare Skog- och Bioekonomiska frågor, Greenpeace

Läs debattartikeln i Altinget.se här.