Skogsstyrelsens ledningsgrupp trotsar både kunskapen om det allvarliga läget för den biologiska mångfalden i skogen, och sitt uppdrag som myndighet. Förslaget om nyckelbiotoper förefaller vara ett beställningsjobb från industrin, skriver en rad  författare, konstnärer, biologer och naturintresserade medborgare i en debattartikel i Expressen den 24 januari 2020.

Trots massiv kritik från naturvården har Skogsstyrelsen nyligen beslutat att nyckelbiotoper, det vill säga skogar med höga naturvärden, inte längre ska registreras vid anmälan om avverkning. Myndigheten verkar därmed fortsätta sin avveckling av miljömålet, som enligt direktiven ska vara helt jämställt med produktionsmålet.

Vems ärenden går Skogsstyrelsen?
Som forskare, författare, konstnärer och inte minst natur- och friluftsälskande medborgare ställer vi oss frågan vems ärenden Skogsstyrelsen egentligen går. Endast 6 procent av Sveriges produktiva skogsmark är formellt skyddad. Enligt Sveriges miljömål ska 17 procent av landytan ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020.

Att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar är lika oseriöst som oansvarigt och kontraproduktivt men framstår vid närmare betraktelse som en medveten strategi.

I P1 Kalibers granskning ”Striden om skogen” framgår att tusentals nyckelbiotoper avregistrerats av skogsbolagen. Skogsstyrelsens reaktion på programmet var kompakt tystnad, vilket är mycket anmärkningsvärt med tanke på myndighetens ansvar. Notera att även Sveaskog, under den tid då Skogsstyrelsens generaldirektör var skogschef där, i smyg avregistrerade tusentals hektar nyckelbiotoper.

Läs hela debattartikel i Expressen här.