Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt i SvD: Rasera inte arbetet med skydd av naturskog

Svenska Dagbladet 2022-09-09

Fem partier i riksdagen arbetar nu för målet att nedmontera de viktigaste verktygen för bevarande av återstående, relativt orörda skogar. Det skriver företrädare för Skydda Skogen.

Foto: Rolf Löfgren.

Förutsättningarna för att skydda Sveriges – och delvis Europas – hotade naturskogar står inför en dramatisk försämring. Ansvariga för detta är C, M, KD, SD och S. Partierna har i riksdagen samlats kring att ge regeringen uppdraget att avlöva Naturvårds­verket och länsstyrelserna deras aktiva verksamhet med inventering, planering och genom­förande av skogs­skydd. Samma sak gäller för Skogs­styrelsens arbete med biotop­skydds­områden. I stället för professionellt arbete av myndigheterna ska enskilda markägare – om de är hågade – föreslå skydd av skogs­bestånd på den egna marken. I en situation då bara 6 procent av den produktiva svenska skogen är formellt skyddad och kalhygges­bruket är en standard så är målet nu att nedmontera de viktigaste verktygen för bevarande av återstående, relativt orörda skogar.

Detta är svårt att förstå i tider när situationen för skogens biologiska mångfald, den stående skogens stora kollager och betydelsen för människors natur­upplevelser är så mycket i fokus. Och lika märkvärdigt är att statliga anslag ska användas i första hand för att gynna markägare och inte för att tillgodose ett kvalificerat samhälls­intresse.

Som en följd av regeringens proposition (2021/22:58, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund) och oppositionens motionsflod på denna, resulterade riksdags­debatten i ett uppdrag till myndigheterna att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog (regerings­beslut M2022/01241). Det nya arbetssättet – med frivillighet som grund – har avfärdats av nästan samtliga remiss­instanser som de facto besitter kunskap om det komplexa arbetet med att lyfta ut produktiv skogsmark ur produktions­cykeln för ett bestående skydd. Det gäller flertalet länsstyrelser, Göteborgs, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet, Havs- och vatten­myndigheten, Natur­historiska riksmuseet, Natur­skydds­föreningen, Natur­vårds­verket, Svenska samernas riksförbund, Världs­naturfonden och Växjö tingsrätt (mark- och miljö­domstolen). Den massiva kritik som remiss­instanserna framför borde ha stämt till eftertanke, men regeringen är oberörd och går vidare i de natur­vårds­fientliga partiernas ledband.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet här.