Minst 20 procent av den produktiva svenska skogen måste formellt undantas från avverkningar. Ett tillägg bör göras i skogslagen om att återbeskogning med blandskog ska ske på marker där blandskog kan växa. Med en sådan lagjustering kan Sverige återvinna en del av den falnande internationella glansen vad gäller miljöarbetet. Det skriver Stig-Olof Holm, Umeå, som är biolog och talesperson för föreningen Skydda skogen.

Sverige var tidigare ett föregångsland inom miljöområdet. Det var det första landet i Europa som inrättade nationalparker, redan år 1910. Detta efter en motion av riksdagsledamoten Karl Starbäck.

FN:s första globala miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Den tidigare miljöministern Birgitta Dahl agerade 1986 för att få tillstånd Montrealavtalet, som kom att förbjuda tillverkningen av freoner, vilka skadar stratosfärens ozonlager.

Vid mitten av 1990-talet ledde förre statsministern Ingvar Carlsson Kommissionen för global styrning, vars syfte var att stärka FN och öka samarbetet mellan länder.

Men bilden av att Sverige skulle vara ett progressivt miljöinriktat land stämmer inte längre. Sverige hamnar på 99:e plats i världen när det gäller bevarande av natur. Enligt Statistiska centralbyrån är enbart 6,5 procent av den produktiva svenska skogen formellt skyddad.

Andra länder har skyddat betydligt mer skog, Chile till exempel 33 procent. Sedan 1950 har 30-40 procent av den nordsvenska skogen omvandlats till tall plantager. Artdatabanken bedömer att var tionde skogslevande art är hotad av skogsbrukets omvandling.

Sverige lever inte upp till de avtal man ingått med FN, det så kallade Nagoyaåtagandet, om skydd av biologisk mångfald. Vi klarar inte heller det 15:e målet, om skydd av natur, i FNs utvecklingsprogram.

EU har pekat ut skogsbruket som orsak till att Sverige inte klarar miljömålen inom ramen för Forest Europe. Riksdagens miljömål ”Levande skogar”, samt” Ett rikt växt och djurliv”, uppfylls inte heller på grund av hanteringen av den svenska skogen.

Läs hela debattartikeln i VK här.