Publicerad i Dalademokraten 11/12.

Föreningen Skogen hävdar att skogsavverkningar kan rädda klimatet – med skogens hjälp kan vi fortsätta som förut, bara vi ersätter fossil olja med trä! Men det är tyvärr en önskedröm.

De citerar forskning som stöd, men nämner inte bristen på vetenskaplig konsensus. Enligt en ny utvärdering av den svenska skogsmodellen i forskningsprogrammet Future Forests så ignorerar svensk skogspolicy den vetenskapliga debatten och osäkerheten kring skog och klimat. Istället väljs den tolkning som bäst passar det ekonomiska målet att ha så hög produktion som möjligt.

Är vårt skogsbruk koldioxidneutralt? Nej. När en skog avverkas hamnar det mesta av kolet i atmosfären, och tas inte upp förrän skogen vuxit upp igen. Mycket kol finns också lagrat i marken, och en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från marken på kalhyggen (enligt forskning från Lunds universitet). Det tar lång tid för marken att ta upp kol igen efter störning, och vid intensivt brukande får skogsekosystemet ett totalt sett lägre kolinnehåll.

Bränsle från skog är fortfarande bättre än fossilt bränsle som ju tillför helt nytt kol till kolcykeln, men på kort sikt (några tiotals år) är det lika dåligt och ger samma växthuseffekt. Och om några tiotals år kan skadan på klimatet redan vara för stor. Valet verkar då stå mellan något mycket dåligt (fossila bränslen) och något dåligt (skogsavverkning). Då ska vi inte hylla det som är lite mindre dåligt och avverka så mycket skog som möjligt – för vi kan ju också minska vår konsumtion.

Förlust av biologisk mångfald är ett minst lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringar, eftersom jordens artmångfald är grunden för vår existens. Dagens skogsbruk ger stora påfrestningar på ekosystem och artmångfald. Att avverka ännu mer för att ersätta fossila bränslen till t ex flyg och massbilism i städerna är inte hållbart. Vi måste också hitta skonsammare brukningsmetoder som hjälper till att bevara både biologisk mångfald och skogens kolförråd, genom att marken inte lämnas kal.

Självklart är vi överens om att använda trä för våra grundbehov. Folk har alltid byggt hus i trä och eldat för uppvärmning. Men om skogsindustrin menade allvar med att bidra till att rädda klimatet borde de fundera över sin egen energianvändning, 20-25 % av Sveriges energi, som främst går åt till pappers- och massaprodukter. Är det försvarbart? Används alla de produkterna till att tillfredsställa verkliga mänskliga behov?

Skogsindustrin har förstås svårt att tänka så, därför att de har en stark drivkraft att gå med vinst. Det är upp till oss alla att vara med och bestämma vad vi ska göra med skogen. Visst är det svårt att ändra ett ekonomiskt system! Men vi har inget val, för vårt ekonomiska system bygger på ständig tillväxt, och vi kan inte i grunden ändra det ekologiska systemet, som har gränser. Gör vi inte det, blir konsekvenserna värre längre fram. Vi måste helt enkelt dela demokratiskt på de resurser som det finns ekologiskt utrymme att använda.

Elin Götmark
Talesperson för Skydda Skogen