Den nuvarande FAO-definitionen av skog misslyckas med att särskilja riktiga skogar från planterade trädbestånd för industriell produktion. Definitionen (från år 2000) lyder: ”Mark inom ett sammanhängande område större än 0,5 ha där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet på plats.”/p>

Denna vaga definition orsakar allvarliga konsekvenser; den globala politiken påverkas gällande ekonomi, miljö och sociala frågor vilket inkluderar FN-organ såsom klimatkonventionen UNFCCC och Världsbanken. Dessa instanser stödjer därmed utbredningen av trädplantager för att kompensera industriutsläpp av växthusgaser, istället för att minska utsläppen vid källan. Denna politik uppmuntrar ”landgrabbing” (illegala markanspråk) och förändrad markanvändning vilket förstör den biologiska mångfalden, åsamkar mark- och vattenresurser skada, och sällan gynnar ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen.

Som en följd av definitionen, beräknar FAO globala förändringar i “skogstäcket” enligt en förenklad ”one-size-fits-all”-strategi. Detta gör att i princip nästan alla grupper av träd och icke-träd, inklusive avskogade områden och kalavverkade plantager, räknas som ”skog”. Föga förvånande, blir statistiken inkonsekvent och förvirrande, och läggs ut som en dimridå för att dölja de långsiktiga effekterna av förlust av skog och trädplantageutbredning i förhållande till de allvarliga framtida sociala, ekonomiska och klimatförändringarna. Skogar är komplexa, dynamiska, naturliga träd- dominerande ekosystem som utvecklats under tusentals år genom processer vilka också har påverkats av skogsberoende folk med sin ekologiska nisch.

Ändå betraktar FAO skogar som råa källor till trä och kol som kan handlas på globala marknader. Ett trädplantage är ett landområde som avsiktligt planterats med träd av människor, för produktion av trä eller råvaror som gummi, kaffe, nötter mm., i syfte att producera nyttomaterial, livsmedel eller bränsle. Trädmonokulturer utgörs ofta av ett enda icke-inhemskt trädslag (ofta invasivt) och saknar annat liv bortsett från sjukdomar, skadedjur och ogräs, vilket kräver intensiv användning av giftiga jordbrukskemikalier. Skapandet av dessa förstör biologisk rik mångfald, vilket inkluderar både naturliga gräsmarker och skogar. De torkar ut torv- och våtmarker vilket leder till frekventa och omfattande bränder som orsakar oåterkalleliga ekologiska skador.

Eftersom FAO bakar in skogar och plantager i samma definition främjar de utbredningen av industriella trädplantager. Skogarnas möjligheter att bidra till mark, vatten, syre, mat och livsmiljö för otaliga arter överskuggas. Industriella trädplantager medför negativa effekter som skogar inte gör medan skogar tillhandahålla tjänster som plantager inte gör. En bättre skogsdefinition för FAO kan vara: ”En skog är ett komplext naturligt ekosystem, dominerad av inhemska träd, med en hög grad av biologisk mångfald, där de flesta träd har föryngrats utan påverkan från människor. Struktur och sammansättning bestäms huvudsakligen av naturlig påverkan.” Detta kan även inbegripa restaurering av den naturliga livsmiljön i form av semi-naturliga eller planterade skogar. Vissa träd- och djurarter måste återinföras, särskilt i tropikerna där många träd inte pollineras av vinden utan istället av insekter, fåglar eller fladdermöss.

FAO bör tydligt särskilja mellan vad som ekologiskt är en skog, och vad som inte är det. Omfattande listor över de definierande egenskaperna hos skogar behöver sammanställas i jämförelse med egenskaperna hos trädplanteringar. Denna separation skulle möjliggöra mer korrekta och användbara utvärderingar och analyser gällande skogs- och plantageresurser, vilket gynnar både regeringar och FN-organ. FAO måste ta ansvar för de ekologiska och sociala skador som blivit följden av denna subjektiva och oansvariga definition av ”skog” om deras verkliga avsikt är att stoppa avskogningen, motarbeta klimatförändringarna och skapa en hållbar global ekonomi som kan gynna alla.

Amanda Tas och Wally Menna

Artikeln har tidigare publicerats på Engelska i ECO

Läs även:

Support the letter urging FAO to revise its forest definition

Tell the united nations plantations are crops not forests

FAO: a plantation is not a forest