Orkidén knärot i den avverkningsanmälda knärotsskogen
Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och ska vara skyddad enligt Artskyddsförordningen.
Foto: Michael Lander

En avverkningsanmäld skog, söder om Mo i Näshulta socken Eskilstuna kommun, ska nu delvis inte längre avverkas. Skogsstyrelsen har varit ute och hängt upp hänsynsband runt den rödlistade orkidén knärot. Det är tack vare påtryckningar från ideella inventerare som har larmat myndigheterna så att de agerar.

Skydda Skogen har tidigare skrivit om skogen. En medlem i Skydda Skogen upptäckte skogen och hittade den rödlistade orkidén knärot (VU) och rapporterade in den till Artportalen. Sen dess har ideella inventerare påträffat omkring hundra blommande knärot i skogen och även den rödlistade dofttaggsvampen (NT). Precis i närheten av knäroten har under veckan pågått både kalavverkning och breddning av en bäck med grävmaskin. Det var bara en tidsfråga innan markägaren skulle meja ned knäroten.

Den avverkningsanmälda skogen med knärot i Näshulta Socken.
Den avverkningsanmälda skogen blir bara delvis sparad som hänsyn. Foto : Michael Lander
En bäck som rann intill knärotsskogen är nu utdikad med grävmaskin.
Markägaren har dikat ut en bäck precis intill skogen med knärot. Foto: Michael Lander
Dofttaggsvamp finns i knärotsskogen, den är rödlistad som nära hotad.
Dofttaggsvamp, rödlistad som nära hotad (NT) finns på flera ställen i skogen. Foto: Kristina Bäck

Att det finns knärot i en skog indikerar att den aldrig har kalavverkats tidigare och att det är en skog med lång kontinuitet som är värd att skydda. Om man avverkar för nära knäroten riskerar den att torka ut och dö. Enligt Artfakta bör skogar med riklig förekomst av knärot bli formellt skyddade med biotopskydd eller som naturreservat.

Sparad hänsyn 0,7 hektar i en avverkningsanmälan på 25 hektar

Skogsstyrelsen har nu bestämt att det bara blir en hänsynsyta på cirka 0,7 hektar medan avverkningsanmälan är på 25 hektar. Knärot kräver 50 meters buffertzoner för att dess växtplatser inte ska ta skada. Detta enligt en avhandling från SLU av Samuel Johnson (2014). Men så är tyvärr inte fallet här och det är redan avverkat mot väster. Ett tiotal meter norrut i samma skog finns många fler knärot men som tur är så är inte den delen avverkningsanmäld ännu- men fortfarande hotad.

I närliggande skog finns ett fuktigt stråk med många fläcknycklar och nattvioler som också är fridlysta enligt Artskyddsförordningen, skogen är klart skyddsvärd. Enligt en skogsbilsförare ska skogen med fläcknycklarna och nattviolerna avverkas på grund av granbarkborrar.

Medlemmar i Skydda Skogen har legat på

Medlemmar i Skydda Skogen har de senaste två veckorna både ringt och skickat brev till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med uppgifter om artfynden, koordinater, foton och kartor. Skogsstyrelsen har svarat att det är markägarens ansvar att ta hänsyn till de naturvärden och de arter som finns på hens mark. Skribenterna av brevet hänvisar till att knärot är både rödlistad och fridlyst och att den ingår i Artskyddsförordningen. Det innebär att markägare bara får avverka en skog med knärot ifall de har sökt dispens i förväg från Länsstyrelsen. Men det hade inte markägaren gjort i detta fall. I brevet står det:

– Vi vill även påminna om att EU:s medlemsländer är skyldiga att tillämpa en strikt tolkning av Artskyddsförordningen. Det framgår tydligt av EU-domen (ECLI:EU:C:2021:166) där man betonar att den gynnsamma bevarandestatusen inte får bli sämre för de arter som omfattas av lagstiftningen.

Planerad vindkraftspark i området

Man planerar att bygga en vindkraftspark med 290 meter höga torn i detta område vid St Uvberget, som ligger väster om naturreservatet Hedlandet. Det kommer att påverka hela skogslandskapet med nya vägar, diken och hyggen. Placeringen är olycklig- precis intill ett naturreservat. Dessutom är dessa några av de sista skogarna som ännu inte är avverkade i Näshulta socken. I skogarna finns bland annat de fridlysta fågelarterna tjäder, orre, spillkråka och talltita. Talltitan har tidigare tillhört en av de vanligare mesfågelarterna i Sverige. Den har dock minskat med upp till hela ca 20 % under de senaste 10 åren. Nere vid Hjälmaren ser man ofta havsörn och fiskgjuse som har sina bon i omgivningen, båda fridlysta och ska vara skyddade enligt Artskyddsförordningen.

VU= rödlistning sårbar

NT= rödlistning nära hotad

LÄS mer om knärot:

Skog med rödlistade orkidéer riskerar avverkning

Oskarshamns Fågelklubb fick rätt- förbjudet avverka knärotens växtplats

Nu avverkas skog med rödlistad knärot- Skogsstyrelsen invänder inte