Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Det blev nej till bergtäkt i Hugelstaskogen!

Hugelstaskogen består till stor del av hällmark med gamla tallar. Foto: Michael Lander

Mark- och miljödomstolen avslår Swerocks ansökan om att bedriva bergtäkt i Hugelstaskogen i Eskilstuna kommun. Medlemmar i Skydda Skogen har varit mycket engagerade för Hugelstaskogen och inventerat, skrivit yttranden och medverkat i media. Detta är ett glädjande besked och en lättnad för många- i alla fall för stunden tills Swerock överklagar beslutet.

Swerocks ansökan får avslag på flera punkter. Domstolen skriver bland annat att platsen inte är lämplig för en bergtäkt eftersom Eskilstuna kommun kan komma att vilja detaljplanera området. Swerock har inte heller kunnat visa hur man håller bullernivån på en acceptabel nivå när bergtäkten är igång. En alternativ lokalisering av bergtäkt har Swerock inte heller framfört, vilket domstolen kräver. Bolaget har vidare inte kunnat visa att det är ett så stort behov av ballastmaterial runt Eskilstuna som motiverar en ny bergtäkt.  

Mark- och miljödomstolen struntar i naturvärden

De senaste månaderna har medlemmar från Skydda Skogen utfört inventeringar i området. Arter som knärot, grön sköldmossa, spillkråka, tjäder och talltita har påträffats och de är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Men i domen avvisar Mark- och miljödomstolen naturvärdesargumenten som Skydda Skogen har yttrat sig om.  Istället går domstolen mer eller mindre helt på vad Swerock anför trots att de inte har utfört några riktiga naturvärdesinventeringar. Nils Hydén har skrivit yttrandena om naturvärdena för Skydda Skogen, han säger:

-Jag anser verkligen att Mark och miljödomstolen gör fel här. Nästan så jag får känslan av att domstolen anser att naturvärdena i skogen är noll och intet: Man nöjer sig med att konstatera att hällmarkstallskogen är produktionsskog som Swerock påstår, punkt och slut! Det är rätt anmärkningsvärt! Dessutom nöjer sig domstolen med att hävda att de ”exemplar” av knärot och grön sköldmossa som Skydda Skogen hävdar förekommer inte innebär att bevarandestatusen för dem försämras.

Nils Hydén fortsätter:

-Domstolen hänvisar till en dom i mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2016:1) där man finner att bevarandestatusen i området måste försämras för att utlösa förbuden i 8 § artskyddsförordningen.  Trots att bergtäktverksamheten av uppenbara skäl kommer att totalt utplåna varje spår av de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa (med flera arter) kommer domstolen fram till att bevarandestatusen för dem i området inte missgynnas! Domstolen menar också att t ex gulsparv och ärtsångare kommer gynnas av bergtäkten eftersom denna skapar öppna buskrikare marker! För mig är detta svårbegripliga kullerbyttor domstolen utför.   

Nils Hydén tror att Swerock kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen för de har fått mer eller mindre utskrivna villkor för ett tillstånd i slutet av domen.

-Det är viktigt att vi då får möjligheten att förmå Mark- och miljööverdomstolen att se att Mark- och miljödomstolen resonerar fel!

Läs tidigare artiklar om Hugelstaskogen:

Eskilstuna kommun vill införa avverkningsstopp i Hugelstaskogen

Skydda Skogen: Bergtäkt i Hugelsta bör avslås!

Sveaskog dementerar att de avverkat skog med knärot

Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar