Vindkraft gäller för att vara miljöanpassad. De flesta är entusiastiska över den aktuella utvecklingen med allt raskare utbyggnad, till havs och på bergstoppar. Tyvärr hotar utvecklingen att gå över styr, när tillstånd ges för bygge till och med i våra sista urskogar.

Den 19 november 2008 sade Miljö­överdomstolen ja till vindkraftsbygge på Rautiorova, ett berg med en av de sista totalt orörda skogarna i Övertorneå, en av de sista i Sverige.
Om bygget blir av rullar jättelika transporter in på nybrutna vägar. Jättekranar lyfter tunga torn och vingar på plats. Kraftledningar dras. Gammelskogen splittras. Naturvärden i urskog som hittills bara besökts av varelser på två eller fyra ben förstörs för all framtid.

Alla enskilda och myndigheter som har någon kunskap om biologi, natur och naturvård sade nej till detta projekt. Miljödomstolen och Miljööverdomstolen sade ja.

Vi gillar i princip vindkraft, men motsätter oss detta projekt och alla andra som hotar områden med höga naturvärden. Det är nej inte bara till vindkraftverk i urskog utan även i gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden. Detta nej kan inte vara ett stort hinder för vindkraftens utbyggnad. De 30 terawattimmar vindkraft per år, som enligt Sveriges nya mål från 2007 ska produceras 2020, kräver mindre än en halv procent av Sveriges yta.

I slutet på förra året presenterades planerna på vindkraftverk på Rautiorova i Övertorneå, på Knittarna i Idre och andra berg med skog med höga naturvärden. Det vore olyckligt att bygga dessa vindkraftverk i skog med höga naturvärden. Inte ens bransch­organet Svensk Vindenergi försvarade dessa planer när de presenterades.

Det vilar emellertid ett tungt ansvar på branschorganet och på vindkraftsexploatörerna själva att se till att dessa gammelskogar förblir orörda, att inga kraftverk byggs i skog med höga naturvärden. Stor hänsyn måste också tas till häckningsplatser för pilgrimsfalk, havsörn, kungsörn och andra fåglar som riskerar att dödas av kraftverkens vingar.

Vindkraftens rykte som miljöanpassad energikälla kommer raskt att smutsas om inte vindkraftsbyggarna håller sig borta från lägen där det finns en uppenbar konflikt med höga naturvärden. Vindkraften har burits fram av miljömedvetna människor. Dessa kommer inte att acceptera att vindkraften förstör natur.

Mikael Karlsson
ordförande Naturskyddsföreningen

Viktor Säfve
ordförande Föreningen Skydda Skogen

Lars Lindell
ordförande Sveriges Ornitologiska Förening

Linda Ellegaard Nordström
ordförande Fältbiologerna

Klas Ancker
Miljöförbundet Jordens Vänner

Margareta Edqvist
ordförande Svenska Botaniska Föreningen

Kerstin Bergelin
ordförande Sveriges Mykologiska Förening

UNT 27/1 2009